Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативна база


Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України
[ ] 27.09.2012, 15:35

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

20.05.1997р.                                                                                   м. Київ                                                                                        №151

 

Про затвердження Положення про

музей при закладі освіти системи

Міністерства освіти України

 

На виконання Закону України "Про музей та музейну справу" від 29 червня 1995 року №249/95-ВР і розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1995 року №15233/1, 15232/3 та з метою подальшого удосконалення роботи музеїв при закладах освіти системи Міністерства освіти України як осередків освіти та виховання учнівської і студентської молоді

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про музей при закладі освіти системи Міністерств” освіти України (додається)

2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про шкільний музей, затверджене наказом Міністерства освіти СРСР від 15.10.1985 р. № 190.

3. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіта обласних. Київської та Севастопольської міських держадміністрацій довести Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України до педагогічних колективів і вжити відповідних заходів щодо удосконалення музейної роботи.

4. Дане Положення опублікувати в інформаційному збірнику Міністерства освіти України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника міністра АндрущенкаВ.П.

 

 

 

Міністр                                                                                                              М.З.Згуровський

 

 

                                                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                       Наказ Міністерства освіти

                                                                                                                                                                       від 20.05.1997 р. №151

 

ПОЛОЖЕННЯ

про музей при закладі освіти системи

Міністерства освіти України

 

Це Положення поширюється на музеї, що діють при закладах освіти системи Міністерства освіти України за умови, що вони не є юридичними особами.

 

І. Загальні положення

1.1. Музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України (надалі - музей) є осередком освіти і виховання, який сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь і призначений для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури.

1.2. Музей може бути створений в усіх навчально-виховних закладах системи і Міністерства освіти України учнями, студентами під керівництвом педагогів.

1.3. Музей взаємодіє з державними, науковими, громадськими та іншими зацікавленими закладами і установами.

1.4. Оригінальні пам'ятки історії, культури і природи, які мають наукову, історичну, художню чи іншу культурну цінність і зберігаються у фондах музею, входять до складу Музейного фонду України і підлягають обліку у порядку, встановленому чинним законодавством.

1.5. Музей у своїй діяльності керується Законом України "Про музеї та музейну справу", нормативними документами Міністерства освіти України, Міністерства культури і мистецтв України, цим Положенням та власним Положенням про музей.

1.6. Положення про музей розробляється на основі чинного законодавства, Статуту закладу освіти, при якому він створюється, цього Положення та затверджується його засновником (керівником закладу освіти)

 

2. Мета, головні завдання та зміст роботи музею

2.1. Мета діяльності музею полягає у залученні молодого покоління до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, у формуванні освіченої творчої особистості та сприянні відродженню і розбудові національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави.

2.2. Головними завданнями в роботі музею є:

- сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу закладів освіти: розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки учнівської та г студентської молоді засобами позакласної, позашкільної роботи; розвиток її творчих інтересів до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи; формування у підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв'язку минулого, сучасного і майбутнього України;

- допомога педагогічному колективу закладу освіти у впровадженні нових нетрадиційних форм роботи за інтересами;

- участь у формуванні, збереженні і раціональному використанні Музейного фонду України;

- вивчення, охорона і пропаганда пам'яток історії, культури і природи рідного краю;

- проведення культурно-освітньої роботи серед учнівської молоді та інших верств населення.

2.3. Музей проводить таку роботу:

- організує дослідницьку діяльність згідно з тематикою музею;

- систематично поповнює фонди музею шляхом проведення експедицій, походів. екскурсій, а також використовує інші шляхи комплектування, що не суперечать чинному законодавству;

- організує облік музейних предметів, забезпечує їх збереження;

- створює і поповнює стаціонарні експозиції та виставки;

- проводить освітньо-виховну роботу серед учнівської молоді і населення;

- організує та бере участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських заходах;

- надає можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному і процесі та науково-дослідницькій роботі.

 

3. Створення та організація роботи музею

3.1. Профіль музею визначається колективом педагогів, учнів, студентів згідно з педагогічною доцільністю та характером наявних колекцій пам'яток історії, культури і природи. За своїми профілями музеї поділяються на такі види: історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, літературні, мистецькі, етнографічні, технічні, галузеві тощо.

3.2. Рішення про створення музею може бути прийнято його засновником (керівником закладу освіти за ініціативи педагогічного, учнівського чи студентського колективів) при умові наявності:

- активу однодумців (учнів, студентів, педагогічних працівників, спеціалістів музейної справи, громадськості тощо), спроможного виконувати пошуково-дослідницьку, збиральницьку, фондову, експозиційну, просвітницьку роботу;

- педагога, який би очолив роботу по створенню музею.

3.3. Створення музею є результатом цілеспрямованої систематичної, творчої і пошуково-дослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної роботи. Наказ про і відкриття музею видається його засновником після оформлення відповідної музейної експозиції і при дотриманні вимог щодо наявності:

- Положення про музей;

- фонду музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі оригінальних пам'яток історії, культури, природи, на основі яких побудована експозиція певного профілю;

- приміщення (окремого, ізольованого) і обладнання, які забезпечують збереження, вивчення і експонування музейних колекцій;

- експозиції, яка відповідає за змістом і оформленням сучасним вимогам;

- умов для охорони музею, оснащення його засобами охоронної та пожежної сигналізації;

- роботи музею за чітким розкладом.

3.4. Легалізація (офіційне визнання) музею здійснюється шляхом реєстрації, яка проводиться за поданням закладу освіти відповідно до Положення про відомчу реєстрацію та перереєстрацію музеїв при закладах освіти системи Міністерства освіти України, затвердженого Міністерством освіти України, та взяття на облік Міністерством культури і мистецтв України згідно з Положенням про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв. Музей вважається створеним з дня одержання реєстраційного свідоцтва та і статусу музею при закладі освіти системи Міністерства освіти України.

3.5. Кращим музеям, які досягай значних успіхів у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу, у формуванні та збереженні Музейного фонду України, пропаганді пам'яток історії, культури та природи, присвоюється звання "Зразковий музей" відповідно до Положення про звання "Зразковий музей” при закладі освіти системи Міністерства освіти України, затвердженого Міністерством освіти України. Інші почесні звання музеям надаються органами культури за встановленим порядком.

3.6. Раз у три роки Міністерство освіти України і Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді проводять огляди музеїв на підтвердження статусу музею при закладі освіти системи Міністерства освіти України та звання "Зразковий музей".

3.7. Діяльність музею припиняється за рішенням його засновника, яке погоджується з відповідною комісією, що проводить реєстрацію на місцях. Наказ про закриття музею видається його засновником.

 

4. Керівництво роботою музею

4.1. За роботу музею відповідає керівник закладу освіти.

Керівник закладу освіти де є музей:

- призначає педагога (за його згодою), який здійснює безпосереднє керівництво роботою музею;

- встановлює надбавки педагогу за роботу в музеї за рахунок і в межах фонду заробітної плати;

- вирішує питання дислокації музею та режиму його роботи;

- сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших заходів на базі музею;

- виходить з пропозиціями морального заохочення педагогів, які відповідають за роботу музею, про присвоєння їм почесних звань.

4.2. Робота музею організовується на основі самоврядування, вищим керівним органом якого є рада музею. Рада музею обирається на зборах учнівського чи студентського активу музею та складається з учнів або студентів, педагогічних працівників. Її кількісний склад визначається характером і обсягом роботи музею.

Рада музею:

- обирає голову і розподіляє обов'язки між членами ради, які очолюють групи або сектори: пошукової, фондової, експозиційної, просвітницької роботи тощо;

- вирішує питання включення до фондів музею пам'яток історії, культури і природи, які надійшли в процесі комплектування;

- обговорює та затверджує плани роботи;

- заслуховує звіти про пошукову, дослідницьку, наукову роботу;

- організовує підготовку громадських екскурсоводів, лекторів, а також навчання активу;

- встановлює зв'язки з пошуковими загонами, гуртками, клубами та іншими творчими об'єднаннями;

- веде документацію музею (інвентарну книгу, книгу обліку проведення екскурсій, навчальних занять, масових заходів, акти прийому та видачі експонатів, плани роботи);

-          вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю музею.

4.3. Методичну та практичну допомогу музею може надавати опікунська рада, яка створюється на добровільних засадах з педагогічних працівників, представників державних музеїв, архівів, спеціалістів різних галузей знань, краєзнавців, ветеранів війни і праці тощо.

4.4. Науково-методичну допомогу музеям надають районні (міські, обласні) державні музеї. З метою удосконалення та координації роботи музеїв в районах, містах та областях можуть створюватися міжвідомчі комісії з їх діяльності.

4.5. Загальне керівництво діяльністю музеїв при закладах освіти здійснює Міністерство освіти України, а також Міністерство освіти Автономної Республіки Крим і відповідні управління (відділи) освіти місцевих держадміністрацій.

Облік музеїв здійснюють Український державний. Кримський республіканський, обласні, міські, районні центри (станції) туризму і краєзнавства учнівської молоді, а також інші позашкільні навчально-виховні заклади за рішенням відповідних органів освіти.

 

5. Облік і забезпечення збереження фондів

5.1. Облік пам'яток історії та культури, які зберігаються в музеях проводиться в порядку, встановленому в нормативних документах Міністерства культури і мистецтв України.

5.2. Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в інвентарній книзі, яка скріплюється печаткою та завіряється підписом керівника закладу освіти.

5.3. Фонди музею поділяються на основні (оригінальні пам'ятки історії, культури та природи) і допоміжні (схеми, діаграми, копії, муляжі тощо).

5.4. Унікальні пам'ятки Музейного фонду України, а також ті, що мають виняткове наукове, історичне, художнє чи інше культурне значення, заносяться Міністерством культури і мистецтв України до Державного реєстру національного культурного надбання.

5.5. Пам'ятки історії та культури (в тому числі нагороди з коштовних металів) яким загрожує знищення чи псування, можуть бути вилучені з музею згідно з чинним законодавством.

5.6. У разі припинення діяльності музею оригінальні пам'ятки історії та культури передаються до державних та інших музеїв на умовах, що не суперечать чинному законодавству.

5.7. Безпосередня відповідальність за збереження музейних зібрань покладається на керівника закладу освіти та керівника музею.

5.8. Особи, винні в порушенні законодавства України про музеї та музейну справу, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування

6.1. Витрати, пов'язані з пошуковою роботою, придбанням інвентаря, обладнання. технічних засобів та оформлення музею, проводяться за рахунок коштів базового;

навчального закладу, органів освіти, а також залучених коштів.

 

Категорія: Нормативна база | Додав: BOSS | Теги: шкільний музей, Положення про музей, музей
Переглядів: 6031 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Форма входу
Категорії розділу
Шкільна документація [10]
Музичні матеріали [2]
Сценарії [2]
Охорона праці в школі [6]
З досвіду [2]
Методичні матеріали [9]
Нормативна база [142]
Пошук
Останні публікації
Останні теми на форумі
 • переведення директора на посаду вчителя (2)
 • Збільшення пенсійного віку. (22)
 • Зменшення кількості предметів у школі (10)
 • Харчування в школі (5)
 • Електронні системи - журнали, щоденники - в школі (6)

 • Наше опитування
  Чи будуть ближчим часом реальні реформи в середній освіті?
  Всього відповідей: 172
  Партнери
  Статистика сайту


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0