Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативна база


Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію
[ ] 03.11.2011, 16:52
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 278 від 20.08.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
12 вересня 1996 р.
vd960820 vn278 за N 518/1543


Про затвердження Положення про шкільну
психолого-медико-педагогічну комісію


На виконання Закону України "Про внесення змін і доповнень до
Закону Української РСР "Про освіту" ( 100/96-вр ) та з метою
поліпшення діагностики дітей з відхиленнями в розвитку, відбору їх
до спеціальних навчально-виховних, лікувальних закладів
відповідного типу, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про шкільну
психолого-медико-педагогічну комісію (додається).
2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій, керівникам закладів освіти забезпечити
виконання вимог даного Положення.
3. Опублікувати Положення в Інформаційному збірнику
Міністерства освіти України.
4. Вважати таким, що втратив чинність, лист Міністерства
освіти України від 10.07.1987 року N I/I-9-458 щодо Положення про
шкільну медико-педагогічну комісію.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Савченко О.Я.

Міністр М.З.Згуровський

Затверджено
наказом Міністерства
освіти України від
20.09.96 N 278

Положення
про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію

I. Основні завдання, організація
і зміст роботи

1. Психолого-медико-педагогічна служба в системі освіти є
складовою державної системи загального розвитку охорони психічного
здоров'я дітей і діє з метою виявлення особливостей їх
індивідуального розвитку, визначення адекватних умов навчання,
виховання, корекції, реабілітації, працевлаштування.
2. Зміст роботи шкільної психолого-медико-педагогічної
комісії (надалі - комісія) визначається особливостями контингенту
учнів у спеціальній школі-інтернаті (школі) для дітей з вадами
фізичного або психічного розвитку.
Комісія підпорядкована директору навчально-виховного закладу
та підзвітна зональній психолого-медико-педагогічній консультації
(ПМПК).

3. Основними завданнями комісії є:
3.1. Обговорення рівня психічного розвитку дитини, шкільних
знань і пізнавальних можливостей учнів підготовчих, перших класів
на початок навчального року з метою визначення адекватних умов
навчання кожного з них (І чи ІІ відділення, клас, програма
індивідуального підходу). Комісія користується правом переводу
учнів з одного відділення в друге у межах даної школи протягом
перших двох років навчання.
Перевід учня до навчально-виховного закладу іншого типу
здійснюється за рішенням зональної або центральної ПМПК.
3.2. Перегляд у кінці навчального року контингенту учнів
підготовчих, перших класів з метою визначення відповідності
навчання їх у тому чи іншому класі певного типу школи.
Особливо детальному вивченню підлягають учні, які не
засвоюють програму допоміжної школи або школи для дітей з
затримкою психічного розвитку, а також ті, які навчаються на
відмінно. У випадку виявлення невідповідальності направлення
дитини до даного типу школи комісія повторно готує документи на
розгляд зональної або центральної ПМПК з обгрунтованими
рекомендаціями відносно переводу до іншого типу
навчально-виховного закладу системи освіти чи соціального захисту
населення.
У школах та класах інтенсивної педагогічної корекції (для
дітей з затримкою психічного розвитку), для дітей з важкими
порушеннями мови комісія готує документи для педагогічної ради,
яка приймає рішення про перевід до загальноосвітньої школи дітей,
навчальна діяльність яких зазнала стійких позитивних змін.
3.3. Вивчення учнів, направлених до діагностичного класу чи з
іспитовим терміном. У кінці кожної чверті аналізуються успіхи у
навчанні таких дітей, їх поведінка. Після закінчення іспитового
терміну дитина направляється на зональну або центральну ПМПК з
документально обгрунтованими рекомендаціями (характеристика,
результати учнівської діяльності) про доцільність навчання у школі
даного типу.
3.4. Підготовка на розгляд педагогічної ради матеріалів на
учнів, які мають навчатися за індивідуальною програмою. Комісія
попередньо знайомиться з характеристиками їх пізнавальної
діяльності, зошитами, знаннями з певних предметів. З цією метою
члени комісії відвідують уроки і спеціально вивчають рівень знань
учнів. Один раз протягом півріччя на засіданні комісії
обговорюється індивідуальна програма та досягнення учнів, які за
нею працюють.
3.5. Вивчення учнів підготовчих, 1-5 класів з метою
визначення найбільш адекватного профілю трудового навчання,
комплектування навчальних груп з урахуванням можливостей кожного
учня і реальних перспектив працевлаштування.
3.6. Надання консультативної допомоги батькам (особам, які їх
замінюють), педагогам, лікарям з питань виховання, навчання,
корекції і лікування дітей з відхиленнями у розвитку, з
порушеннями поведінки.
3.7. Проведення протягом року не менше двох конференцій з
питань розгляду найбільш складних випадків діагностики, планування
корекційної роботи вироблення єдиних вимог до дитини з боку
педагогічного колективу і сім'ї, перспективний прогноз.
Конференція проводиться за участю дитячого лікаря (психіатра,
невропатолога, педіатра, окуліста, отоларинголога),
педагога-дефектолога, логопеда, психолога, вихователя на основі їх
повідомлень. Лікар попередньо знайомиться з анамнестичними даними,
звертаючи особливу увагу на внутрішньоутробний період розвитку
дитини, роди матері, перенесені захворювання, особливості розвитку
та поведінки дитини у ранній період і період навчання, соматичний
і неврологічний стани.
Педагог, дефектолог, логопед, вихователь готують відомості
про рівень шкільних знань, специфічні труднощі в оволодінні
рахунком, грамотою, особливості поведінки, динаміку
інтелектуального та особистісного розвитку дитини.

II. Порядок роботи комісії

4. Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на
місяць, на час комплектування школи (травень-серпень) - за
потребою. В цей час члени комісії звільняються від інших
додаткових робіт у школі. Основними документами, який регламентує
періодичність проведення засідань, є графік роботи комісії.
5. Комісія веде журнал обліку обстежених дітей (додаток N 1
до цього Положення), протокол засідання комісії з наслідками
обстеження дітей всіма спеціалістами і рекомендаціями (додаток
N 2). Наради і конференції, проведені комісією, також
протоколюються в журналі.
6. Для обстеження дітей комісія повинна керуватися
аналітичними матеріалами вивчення особливостей інтелектуального
розвитку особистості школяра, орієнтовна програма якого додається
(додаток N 3).
7. Всі рішення комісії затверджуються педагогічною радою.

III. Склад комісії

8. До складу шкільної психолого-медико-педагогічної комісії
входять:
голова - заступник директора з навчально-виховної роботи
(дефектолог);
заступник голови - лікар спеціаліст;
дефектолог - сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог чи
логопед (залежно від типу навчально-виховного закладу);
психолог;
логопед старших класів;
учитель трудового навчання;
вихователь початкових класів;
секретар - учитель-дефектолог початкових класів.

Додаток N 1
до Положення про шкільну
психолого-медико-педагогічну
комісію

Журнал
обліку дітей, обстежених психолого-медико-педагогічною комісією
------------------------------------------------------------------
| N |Дата|Пріз- |Рік і |Дома-|Хто при-|В якому|Діагноз|Реко-|При-|
|п/п| |вище, |місяць|шня |сутній |закладі|і реко-|мен- |міт-|
| | |ім'я, |народ-|адре-|на комі-|вихову-|менда- |дації|ка |
| | |по ба-|ження |са, |сії |валася |ції зо-|шкі- | |
| | |тькові| |теле-|(крім |чи нав-|нальної|льної| |
| | |дитини| |фон |членів |чалася |ПМПК |ПМПК | |
| | | | | |комісії)| дитина| | | |
|---+----+------+------+-----+--------+-------+-------+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Положення про шкільну
психолого-медико-педагогічну
комісію

Книга
протоколів шкільної психолого-медико-педагогічної комісії
------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,|Зміст завдання, яке дається ди-|Виконання|Примітка|
|п/п|ім'я |тині | | |
|---+---------+-------------------------------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Положення про шкільну
психолого-медико-педагогічну
комісію

Орієнтовна програма вивчення особливостей
інтелектуального розвитку особистості школяра
------------------------------------------------------------------
|NN | Зміст вивчення | Методи вивчення |
|п/п| | |
|---+------------------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
------------------------------------------------------------------
1. Загальні відомості про учня: Вивчення анкетних даних, бе-
прізвище, ім'я, вік, школа, сіда
клас, відділення
2. Умови життя учня у сім'ї: Вивчення умов життя учня вдо-
склад сім'ї, умови виховання в ма; бесіди, спілкування з
сім'ї, ставлення батьків до батьками, родиною. Аналіз
навчання дитини, зв'язок зі ставлення батьків до школи,
школою дитини, її успішності і по-
ведінки
3. Фізичний розвиток і стан здо- Бесіда з батьками, лікарем
ров'я дитини: особливості учителем фізкультури, вивчен-
раннього розвитку дитини, які ня медичної документації.
захворювання і травми перенес- Спостереження за станом здо-
ла в перші роки життя; ров'я учня, дотриманням режи-
загальний фізичний розвиток му фізичного і розумового на-
учня, його відповідність віко- вантаження в школі і вдома.
вим нормам, медичне заключен-
ня. Порушення рухів (ско-
ваність, розторможеність, па-
ралічі, парези, стереотипні і
нав'язливі рухи). Стомлю-
ваність. Стан аналізаторів.
4. Особливості пізнавальної Спеціальні дослідження;
діяльності учня: індивідуальні бесіди з учня-
- пізнавальні інтереси, допит- ми, спостереження за дитиною,
ливість; вивчення творчих робіт дітей.
- особливі уваги - логічність Спостереження за дитиною на
мислення, стійкість і обсяг уроках і в позаурочний час.
уваги, ступінь розвитку до- Спеціальний експеримент.
вільної уваги;
- особливості сприймання і Спостереження на заняттях і в
мислення - сприймання форми, позаурочний час. Бесіди з уч-
величини, кольору, просторово- нем. Спеціальний експеримент.
го розміщення предметів;
особливості сприймання часу,
точність і осмисленість сприй-
мання, виділення головного,
розуміння змісту картин,
текстів; вміння узагальнювати
і робити самостійні висновки;
вміння порівнювати предмети з
метою виявлення подібності і
відмінностей між ними; рівень
засвоєння загальних і абс-
трактних понять;
- особливості пам'яті - пере- Бесіди з батьками, виховате-
важаючий тип пам'яті (зорова, лями, учителями. Спостережен-
слухова, змішана та ін.); ня за дитиною на уроках, в
швидкість і міцність запам'- позаурочний час. Індивіду-
ятовування, індивідуальні альні бесіди з дитиною.
особливості пам'яті;
- особливості мови - дефекти Спостереження за мовою учня
вимови; розуміння усної (пояс- на уроках, в позаурочний час.
нення....) і писемної (тексти, Індивідуальні бесіди з дити-
таблиці та ін.) мови; запис ною. Спеціальний експеримент.
слів, граматична будова мови;
вміння давати повні відповіді
на запитання і зв'язно роз-
повідати;
- ставлення до навчання і ус- Спостереження під час уроків.
пішність учня - активне, па- Бесіди з педагогами, батька-
сивне, нейтральне; ми, вивчення робіт дітей.
успішність з окремих пред- Аналіз змін в оцінках, бесіда
метів, причина; мотиви нав- з самооцінки старанності і
чальної діяльності; рівень власних успіхів. Вивчення пе-
усвідомлення своїх учнівських дагогічної документації.
обов'язків;
дисциплінованість, система-
тичність у виконанні домашніх
завдань, ставлення до праці
(дім, шкільні майстерні та
ін.).
Самоконтроль, самостійна робо-
та з книгою; точність і рівень
засвоєння та відтворення вив-
ченого - глибоке, поверхове,
усвідомлене, механічне та ін.;
- ставлення до окремих пред-
метів - мотиви навчальної
діяльності, старанність; став-
лення до оцінки, похвали чи
догани учителя, вихователя.
5. Емоційно-вольова сфера: Спостереження за дитиною на
глибина і міцність почуттів; уроках, в позаурочний час, на
переважаючий настрій дитини; екскурсіях. Спеціальний екс-
наявність афективних спалахів перимент.
гніву; здатність до вольового
зусилля, навіювання, прояв не-
гативізму.
6. Особливості особистості: мо- Спостереження за учнем в
ральні якості, здібності учня; різних морально-поведінкових
наявність почуття обов'язку і ситуаціях. Аналіз типових ре-
відповідальності; дотримання акцій учня на зауваження і
правил поведінки на вулиці, в поради учителів, батьків, до-
школі, вдома. рослих, дітей та змін його
позицій в міру дорослішання.
Взаємостосунки з колективом: Спеціальний експеримент,
роль у колективі, симпатії, бесіди.
дружба з дітьми, ставлення до
молодших і старших дітей, про-
тилежної статі; поведінка в
навчальній, ігровій і трудовій
діяльності; ставлення до дору-
чень; рівень домагань і само-
оцінка; рівень розвитку пізна-
вальних, трудових, художніх,
спортивних та ін. інтересів,
професійна спрямованість;
швидкість і сила психічних
процесів.
Категорія: Нормативна база | Додав: BOSS | Теги: Положення про шкільну психолого-мед
Переглядів: 5218 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Форма входу
Категорії розділу
Шкільна документація [10]
Музичні матеріали [2]
Сценарії [2]
Охорона праці в школі [6]
З досвіду [2]
Методичні матеріали [9]
Нормативна база [142]
Пошук
Останні публікації
Останні теми на форумі
 • переведення директора на посаду вчителя (2)
 • Збільшення пенсійного віку. (22)
 • Зменшення кількості предметів у школі (10)
 • Харчування в школі (5)
 • Електронні системи - журнали, щоденники - в школі (6)

 • Наше опитування
  Чи будуть ближчим часом реальні реформи в середній освіті?
  Всього відповідей: 172
  Партнери
  Статистика сайту


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0