Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативна база


Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" (нове)
[ ] 03.11.2011, 16:22
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ


17 березня 2015 року № 306
Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 березня 2015 р. за № 354/26799

Вiдповiдно до статтi 23 Закону України «Про загальну середню освiту», з метою приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про золоту медаль «За високi досягнення у навчаннi» та срiбну медаль «За досягнення у навчаннi», що додається.

2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства освiти i науки України вiд 13 грудня 2000 року № 584 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високi досягнення у навчаннi» та срiбну медаль «За досягнення у навчаннi», зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 19 грудня 2000 року за № 924/5145.

3. Управлiнню зв’язкiв з громадськiстю та забезпечення дiяльностi Мiнiстра (патронатна служба) (Загоруйко Ю.А.) в установленому порядку зробити вiдмiтку у справах архiву.

4. Департаменту загальної середньої та дошкiльної освiти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України у встановленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Полянського П.Б.

Мiнiстр
С.М. Квiт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
17.03.2015 № 306

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 березня 2015 р. за № 354/26799
Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»


I. Загальнi положення

1.1. Це Положення визначає механiзм нагородження учнiв за досягнення у навчаннi.

1.2. Нагородження золотою медаллю «За високi досягнення у навчаннi» (далi — Золота медаль) встановленого зразка (додаток 1) та срiбною медаллю «За досягнення у навчаннi» (далi — Срiбна медаль) встановленого зразка (додаток 2) є видом морального стимулювання випускникiв навчальних закладiв системи загальної середньої освiти (далi — навчальнi заклади) усiх типiв i форм власностi.

1.3. Список претендентiв на нагородження Золотою або Срiбною медалями визначається керiвником навчального закладу за результатами рiчного оцiнювання в 10 класi та І семестрi 11 класу i затверджується на засiданнi педагогiчної ради шляхом прийняття вiдповiдного рiшення.

Учнi, якi не можуть пiдтвердити результати навчальних досягнень у 10 класi з незалежних вiд них обставин (навчання у навчальних закладах на тимчасово окупованiй територiї України, в окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження, тощо), нагороджуються Золотою та Срiбною медалями за результатами навчальних досягнень в 11 класi.
ІІ. Вимоги до претендентiв на нагородження Золотою або Срiбною медалями

2.1. Золотою медаллю нагороджуються випускники навчальних закладiв, якi за перiод навчання у старшiй школi досягли високих успiхiв у навчаннi та за результатами семестрового, рiчного оцiнювання i державної пiдсумкової атестацiї мають досягнення у навчаннi 10-12 балiв з предметiв навчального плану (крiм осiб, якi навчаються за екстернатною формою навчання).

2.2. Срiбною медаллю нагороджуються випускники навчальних закладiв, якi за перiод навчання у старшiй школi досягли високих успiхiв у навчаннi та за результатами семестрового, рiчного оцiнювання та державної пiдсумкової атестацiї мають досягнення у навчаннi 10-12 балiв та достатнiй рiвень (не нижче 9 балiв) не бiльше нiж з двох предметiв навчального плану.

2.3. Рiшення про нагородження претендентiв Золотою або Срiбною медалями приймається на спiльному засiданнi педагогiчної ради та ради навчального закладу i оформлюється наказом керiвника навчального закладу.

Спiльне засiдання педагогiчної ради та ради навчального закладу вважається правомочним, якщо на ньому присутнi не менше половини вiд кiлькiсного складу педагогiчної ради i ради навчального закладу.

2.4. Учнi, якi продовжують здобувати повну загальну середню освiту в професiйно-технiчних та вищих навчальних закладах I-II рiвнiв акредитацiї за умови дотримання пунктiв 2.1, 2.2 цього роздiлу, нагороджуються Золотою та Срiбною медалями.

Рiшення про нагородження Золотою або Срiбною медалями випускникiв професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї, що надають повну загальну середню освiту, приймається педагогiчною радою i оформлюється наказом керiвника навчального закладу.

2.5. Пiдвищення результатiв семестрового оцiнювання шляхом коригування не дає пiдстав для нагородження випускникiв Золотою або Срiбною медаллю.

2.6. Претенденти на нагородження Золотою або Срiбною медаллю не можуть бути звiльненi вiд державної пiдсумкової атестацiї, за винятком випадкiв, зазначених у роздiлi ІІІ цього Положення.

2.7. Учням (вихованцям) навчальних закладiв системи загальної середньої освiти, якi нагородженi Золотою або Срiбною медаллю, видається атестат про повну загальну середню освiту з вiдзнакою, зразок якого затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 листопада 1997 року № 1260 »Про документи про освiту та вченi звання» (iз змiнами).
III. Особливi умови нагородження

За рiшенням органiв управлiння освiтою, у сферi управлiння яких перебувають навчальнi заклади, за умов дотримання вимог пунктiв 2.1, 2.2 роздiлу ІІ цього Положення нагороджуються Золотою або Срiбною медаллю випускники, якi:

зарахованi за станом здоров’я до спецiальної медичної групи вiдповiдно до Інструкцiї про розподiл учнiв на групи для занять на уроках фiзичної культури, затвердженої наказом Мiнiстерства охорони здоров’я України, Мiнiстерства освiти i науки України вiд 20 липня 2009 року № 518/674, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 17 серпня 2009 року за № 773/16789;

перебувають у вiдпустцi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку вiдповiдно до статей 17, 18-1 Закону України «Про вiдпустки»;

звiльненi вiд державної пiдсумкової атестацiї у порядку, визначеному Положенням про державну пiдсумкову атестацiю учнiв (вихованцiв) у системi загальної середньої освiти, затвердженим наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 14 лютого 2015 року за № 157/26602;

перебували на навчаннi за iндивiдуальною формою, у тому числi тi, якi за погодженим з мiсцевим органом управлiння освiтою iндивiдуальним навчальним планом прискорено опанували програмовий матерiал за курс повної загальної середньої освiти;

навчаються за екстернатною формою навчання;

тимчасово навчалися за кордоном i повернулися в Україну в старшу школу та опанували програмовий матерiал на високому рiвнi.
IV. Контроль за дотриманням вимог щодо нагородження

Контроль за правильнiстю нагородження Золотою та Срiбною медалями покладається на керiвника навчального закладу. Контроль за дотриманням особливих умов нагородження, визначених роздiлом ІІІ цього Положення, покладається на вiдповiднi органи управлiння освiтою.
V. Нагородження випускникiв навчальних закладiв

Випускникам навчальних закладiв, нагородженим Золотою або Срiбною медаллю, на урочистих зборах iз залученням представникiв громадськостi вручаються атестат з вiдзнакою про повну загальну середню освiту та вiдповiдна медаль.
Категорія: Нормативна база | Додав: BOSS | Теги: ПОЛОЖЕННЯ про золоту медаль За висо
Переглядів: 7286 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Форма входу
Категорії розділу
Шкільна документація [10]
Музичні матеріали [2]
Сценарії [2]
Охорона праці в школі [6]
З досвіду [2]
Методичні матеріали [9]
Нормативна база [142]
Пошук
Останні публікації
Останні теми на форумі
 • переведення директора на посаду вчителя (2)
 • Збільшення пенсійного віку. (22)
 • Зменшення кількості предметів у школі (10)
 • Харчування в школі (5)
 • Електронні системи - журнали, щоденники - в школі (6)

 • Наше опитування
  Чи будуть ближчим часом реальні реформи в середній освіті?
  Всього відповідей: 172
  Партнери
  Статистика сайту


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0