Статті

Головна » Статті » Інше з адміністративної роботи

Організація діяльності інформаційно-аналітичного центру навчально-виховної роботи
Інформаційно-аналітичний центр школи

Створення та організація діяльності інформаційно-аналітичного центру навчально-виховної роботи в Ірпінській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №13 .

Захлюпаний В.М.,
директор Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13,
завідуючий лабораторією інформаційних технологій навчання КОІПОПК

Вступ
Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які за¬безпечують доступ до мережі високоякісних баз даних, розширюють можливості учнів щодо сприйняття інформації. Сьогодні нікого не залишає байдужим той факт, що інфор¬ма¬ційні освітні технології все більшою мірою використовуються у навчально-виховному процесі.
Інформаційна потреба – це властивість окремої особи, колективу, що відображає необхідність отримання інформації, відповідної характеру виконуваної роботи; це необхідність отримання споживачем потрібної, досить повної інформації, що є основою для вирішення будь-якої навчальної чи практичної цілі.
Використання комп’ютерної техніки як засобу підвищення ефективності навчально-виховного та управлінського процесу сприяло створенню інформаційної бази даних діяль¬ності школи, створення технологій, орієнтованих на розв’язання адміністративних проблем, які є специфічними саме для освітнього закладу: систематизація й обробка за допомогою комп’ютера всієї шкільної документації, створення аналітичної інформації про роботу навчального закладу (графіки, діаграми, таблиці тощо).
Велика кількість діагностичних матеріалів, створених за допомогою комп’ютера, послу¬жила базою для створення в школі інформаційно-аналітичного центру навчально-виховної роботи. Це матеріали про всі напрями роботи школи, які представлено у вигляді таблиць, діаграм, графіків, схем тощо.
Інформаційно-аналітичний центр (ІАЦ) є структурним підрозділом шкільного методичного кабінету.

Мета та завдання інформаційно-аналітичного центру
Метою діяльності ІАЦ є інформаційно-аналітичне та довідково-статистичне забезпечення роботи закладу освіти.
Діяльність ІАЦ спрямована на вирішення таких завдань:
- систематичний збір, обробка та одержання постійної необхідної інформації, яка об’єк¬тивно відображає дійсний стан справ у закладі освіти, що є важливою умовою вдосконалення навчально-виховного процесу та управління;
- оперативне нормативне та інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої діяльності Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13;
- довідково-статистичне забезпечення навчально-виховного процесу, консультування та інформування педагогів школи;
- пропаганда досягнень учнів та учителів школи;
- створення банків педагогічної інформації;
- створення портфоліо вчителів.
Для забезпечення управління навчально-виховним процесом, доведення до вчителів інформації про результати досліджень з навчально-виховної роботи і ППД, а також надання їм допомоги у розвитку професійної компетентності визначено такі напрями роботи ІАЦ :
- організація досліджень та прогнозування освітніх процесів у школі;
- створення банку інформацій щодо навчально-виховної роботи;
- моніторингове та психолого-педагогічне дослідження;
- організація консультацій з питань інформації про навчально-виховну роботу школи;
- розробка і впровадження інформаційно-комп’ютерного забезпечення управлінського процесу;
- впровадження в педагогічну практику нових інформаційних технологій;
- здійснення комплексу робіт, спрямованих на виявлення інтересів, навичок, здібностей і індивідуальних особливостей учнів на основі аналізу діаграм, результатів діяльності закладу.

Компоненти інформаційно-аналітичного центру
Система навчально-виховної роботи ІАЦ поєднує такі компоненти:
• діагностичний: вивчення реального стану навчально-виховної роботи, результатів учасників освітнього процесу, рівня професійної майстерності вчителів та потреб у підвищенні їх рівня фахової майстерності;
• організаційний: створення оптимальної структури навчально-виховної роботи; забезпечення належного інформаційно-аналітичного банку; налагодження системи управління навчально-виховною роботою;
• контрольно-аналітичний: контрольне вивчення якості знань, умінь і навичок учнів з базових дисциплін; самоосвітня діяльність учителів; атестація педагогічних кадрів; вивчення і аналіз результативності різних форм навчально-виховної роботи, роботи з обдарованими учнями, соціально незахищеними категоріями дітей;
• коригувальний: порівняння реального стану навчально-виховної роботи педагогічного колективу зі станом її наукової розробки; вироблення рекомендацій щодо корекції навчально-виховної роботи в школі.
Отже, ІАЦ - це форма організації навчально-виховного процесу з учителями, яка забезпечує управління педагогічним процесом, що складається із діяльності, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності вчителів, з одного боку, і якості навчання учнів - з іншого.
У ІАЦ створені портфоліо на кожного учителя з метою: сприяти поєднанню навчання з оцінюванням; забезпечувати учнів, учителів, батьків докладною інформацією про розвиток навчально-виховної роботи того чи іншого вчителя; заохочення вчителів брати участь в оцінюванні їх власної роботи та тримати в полі уваги прогрес окремого учня; формувати базу для оцінювання якості різнопланових проявів у роботі вчителів, діагностичне і моніторингове дослідження їх роботи.

Критерії інформації інформаційно-аналітичного центру
Інформація, яка надходить в ІАЦ, має відповідати таким критеріям:
- об’єктивність і достовірність (об’єктивне відображення стану справ у школі, кількісні та якісні характеристики навчально-виховного процесу);
- достатність і повнота (інформація повинна відображати всі напрямки діяльності загальноосвітнього закладу);
- оперативність і своєчасність (надходження інформації повинно відбуватися з такою періодичністю, яка відповідає реальним подіям);
- конкретність, лаконічність (інформація повинна бути простою для сприйняття).
Внутрішньо-шкільна педагогічна інформація, зібрана в ІАЦ, висвітлює такі питання діяльності закладу освіти:
- інформація про всеобуч;
- рівень навчальних досягнень учнів;
- якість виховної та позакласної роботи учнів;
- робота з обдарованими учнями школи;
- робота з кадрами;
- робота з батьками та громадськістю селища;
- соціальний захист учасників освітнього процесу;
- фінансово-господарська діяльність закладу;
- діловодство і статистична звітність.
Джерелами інформації для ІАЦ є: нормативні й розпорядчі документи, методичні матеріали; результати навчально-виховного процесу, результати внутрішкільного контролю за різними ділянками навчально-виховного процесу.
ІАЦ використовує такі методи збору інформації для: анкетування, бесіди, спостереження, вивчення документації, статистична звітність, моніторинг, діагностика.
Подаємо каталог матеріалів інформаційно-аналітичного центру навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 м. Ірпеня (додаток 1).
Діяльність ІАЦ забезпечує можливість орієнтуватися в потоці інформації, оперативно приймати виважене управлінське рішення, координувати зусилля всіх членів шкільного колективу, прогнозувати розвиток закладу освіти на перспективу. Роль інформаційного центру в житті школи вагома. Послугами ІАЦ користуються як учні, так і вчителі. Матеріали інформаційного центру широко використовуються при підготовці та проведенні педрад, нарад, семінарів, батьківських зборів.
Таким чином, одержання постійної інформації, яка об’єктивно відображає дійсний стан справ у школі є важливою умовою вдосконалення навчально-виховного процесу та управлінської діяльності керівників закладу освіти.

Додаток 1
Каталог матеріалів
інформаційно-аналітичного центру навчально-виховної роботи
Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13

Робота школи (діаграми і таблиці)
• Візитка ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 .
• Соціально-педагогічний паспорт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 .
• Кількість класів ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 (1996-2009 рр.).
• Кількість учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 (1996-2009 рр.).
• Наповнюваність класів Ірпінська ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 (1996-2009рр.).
• Якісний склад педагогічних працівників ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 (за категоріями, 2009 р.).
• Плинність педагогічних кадрів ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13.
• Віковий склад педагогічних працівників ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 (2009 р.).
• Підвищення фахової кваліфікації учителів ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 (1996- 2009 рр.).
• Результати міських учнівських олімпіад з базових дисциплін (за кафедрами, 1996- 2009 рр.).
• Результати міських олімпіад з основ наук (загальне місце серед шкіл міста, 1996- 2009 рр.).
• Кількість учнів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 – учасників та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (1996-2009 рр.).
• Загальні відомості про участь учнів школи в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (1996-2009 рр.).
• Кількість учнів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіаль¬ного відділення МАН України (1996-2009 рр.).
• Кількість учнів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13, нагороджених золотими та срібними медалями (1996-2009 рр.).
• Учні, що навчаються на відмінно, якість знань учнів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 (1996- 2009 рр.).
• Модель організаційно-функціональної структури виховної роботи школи.
• Повні та неповні сім’ї учнів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 (2009 р.).
• Кількість дітей (учнів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 ), позбавлених батьківського піклування (1996-2009 рр.).
• Кількість дітей-сиріт, учнів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 .
• Кількість учнів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 , що стоять на обліку у кримінальній міліції (1996-2009 рр.).
• Кількість учнів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13, оформлених в інтернат (1996- 2009рр.).
• Багатодітні сім’ї, в яких виховуються учні Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 (1996- 2009 рр.).
• Учні Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 (1996-2009 рр.), що постраждали від аварії на ЧАЕС.
• Учні Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13, які мають хронічні захворювання (1996- 2009 рр.).
• Оздоровлення учнів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 (1996-2009 рр.).
• Структура учнівського самоврядування шкільної учнівської організації "Краяни” Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13.
• Кількість гуртків, які працюють в Ірпінській ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 (1996-2009 рр.).
• Забезпеченість учнів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 шкільною формою (1998- 2009рр.).
• Забезпеченість підручниками учнів Ірпінська ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 (1996-2009 рр.).
• Відвідування шкільної бібліотеки учнями Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 (1996- 2009 рр.).
• Рейтинговий підсумок роботи Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13, проведений міським відділом освіти за 2005-2006 навчальний рік.
• Рейтинг шкіл м.Ірпеня за показниками роботи шкільних бібліотек.
• Рейтинг шкіл м.Ірпеня за 2008-2009 навчальний рік за результатами спортивної роботи з учнями.
• Рейтинг шкіл м.Ірпеня за 2008-2009 навчальний рік за показником санітарно-гігієнічного стану школи та подвір’я.
• Рейтинг шкіл м.Ірпеня за показником позабюджетних надходжень за 2008-2009 навчальний рік.
• Структура управління фінансово-економічною діяльністю Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13
• Платні освітні послуги по Ірпінській ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 (1998-2009 рр.).
• Позабюджетні надходження Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 (1998-2009рр.).
• Рейтинг учителів школи за 2008-2009 навчальний рік.

Інформація для вчителів
• Звіт про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2008-2009 навчальному році у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 13 .
• Наслідки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за 2008-2009 навчальний рік.
• Участь учнів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.
• Мережа класів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 за 2008-2009 навчальний рік. Участь шкіл у міській та обласній педагогічних виставках 2009р.
• Соціально-педагогічний паспорт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 м.Ірпеня станом на 1.09.2008р.
• Комплектація кадрів по Ірпінській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 на 2008-2009 навчальний рік. Основна і старша школа.
• Інформація про учнів, нагороджених свідоцтвами про базову загальну середню освіту з відзнакою та учнів школи, нагороджених золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні” і срібною медаллю "За досягнення у навчанні”.
• Результативність роботи учителів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 у підготовці учнів до участі в олімпіадах.
• Участь учнів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 у заочному турі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2008-2009 навчальному році.
• Перспективний план курсової перепідготовки учителів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 .
• Перспективний план атестації учителів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13.
• Структура методичної роботи Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 .
• Рейтинг вчителів 2008-2009 навчальний рік.
• Циклограма вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предметів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 .
• Рейтинг за І семестр 2008-2009 навчального року.
• Питання рейтингу роботи вчителів.
• Пам’ятка для спостереження й аналізу гурткових занять.
• Пам’ятка перевірки факультативних занять.
• Список членів МО класних керівників.
• Обладнання основних приміщень (маркування).
• Управління виховною роботою.
• Структура взаємодії психолога з суб’єктами освітнього процесу.
• Проблема діяльності педагогічного колективу міста Ірпеня.
• Проблемне питання школи.
• Організація навчально-виховного процесу (структура).
• Добовий бюджет часу учнів молодшого віку. Нормативи оцінювання орфографічної та пунктуаційної грамотності.
• Пам’ятка викладачам при заповненні журналів.
• План перевірки класних журналів.
• Результати перевірок шкільних журналів.
• Освітлення приміщень загальноосвітніх навчальних закладів.
• Допустима сумарна кількість годин (уроків) тижневого навантаження учнів.
• Гігієнічні вимоги до розкладу уроку.
• Критерії оцінки організаційно-виховної роботи з учнями і педагогічної роботи з батьками.
• Схема програми вивчення особистості важковиховуваного учня.
• Схема програми вивчення сім’ї учнів.
• Структура роботи ради шкільного музею.
• Професіограма класного керівника (основні уміння та навички).
• Робота профілактики правопорушень серед неповнолітніх.
• Схема системи виховної роботи Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів по попередженню правопорушень серед школярів.
• Структура контролю за станом дисципліни в школі.
• Організація контролю стану дисципліни під час перерв.
• Робота з важковиховуваними учнями в школі.
• Перелік друкованої продукції учителів.
• Орієнтовний комплексний тест оцінки фізичної підготовленості.
• Орієнтовний комплексний тест оцінки стану фізичної підготовленості.
• Пам’ятка батькам першокласників.
• Педагогічні звання учителів Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13.
• Учителі Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 – відмінники освіти України.
• Облік зайнятості учнів у гуртках станом на 15.09.2008 року.
• Зайнятість учнів Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 у гуртковій роботі (діаграма).
• Кількість гуртків, які працюють в Ірпінській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 13 (діаграма).
• Участь учнів Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 у ІІ етапі ІV Міжнародного конкурсу з української мови ім.Петра Яцика у 2008-2009 н.р.
• Призери заочного туру ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.
• Атестація вчителів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 у 2008-2009 навчальному році.
• Список учителів Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13, які будуть проходити курсову перепідготовку у 2009-2010 навчальному році.
• Члени шкільного інформаційного агентства газети „Шкільний дзвінок”.
• Схема вивчення особистості школяра.
• Структурна схема організації роботи історико-краєзнавчого музейного комплексу школи № 13.
• Структура учнівського самоврядування в Ірпінській ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 .

Тематичні матеріали
1. Про піклувальну раду школи.
2. Нормативні документи початкової освіти.
3. Інформація про обдарованих дітей.
4. Психопрофілактика.
5. Перелік матеріалів інформаційно-методичних збірників КОІПОПК.
6. Санітарні права і норми організації навчально-виховного процесу.
7. Санітарно-гігієнічні правила і норми організації навчання дітей шестирічного віку.
8. Графік проведення тематичних атестацій.
9. Перша медична допомога при нещасних випадках.
10. Список учнів, які знаходяться на диспансерному обліку.
11. Примірний комплекс вправ фізкультурних хвилинок (ФК).
12. Санітарно-профілактична робота.
13. Історико-краєзнавчий музейний комплекс школи.
14. Листки здоров’я учнів 1-11 класів.
15. Список дітей, яким рекомендоване дієтичне харчування.
16. Список дітей, яким рекомендовано заняття з фізкультури в підготовчій та спецгрупах.
17. Положення про раду загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 м. Ірпеня.
18. Пам’ятка молодому вчителеві.
19. На допомогу класному керівнику.
20. Виховна робота та робота з батьками (з плану роботи школи).
21. Покласний звіт витрат батьківських коштів за 2008-2009 навчальний рік.
22. Методичне забезпечення кабінету заступника директора з навчально-виховної роботи Філіпчук В.І.
23. Фінансово-господарська діяльність школи. Платні освітні послуги.
24. Мікрорайон загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 .
25. Психологічні анкети.
26. Каталог матеріалів періодичної преси з 2000 року.
27. Методичне забезпечення кабінету заступника директора школи з виховної роботи Колесник Н.А.
28. Учнівське самоврядування.
29. Списки учнів, які схильні до правопорушень, не благонадійних сімей.
30. Соціально-педагогічний паспорт класу.
31. Списки дітей-сиріт, напівсиріт, дітей-інвалідів, багатодітних сімей.
32. Управлінська діяльність органів освіти в сучасних умовах.
33. Профілактична робота з учнівською молоддю.

Категорія: Інше з адміністративної роботи | Додав: (11.06.2009) | Автор: Володимир Захлюпаний
Переглядів: 7010 | Теги: навчально-виховна робота, інформаційно-аналітичний центр навч, виховна робота у школі
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Категорії розділу
Доповіді на масові заходи [8]
Вітання [14]
Кадрова робота [2]
Фінансово-господарська робота [0]
Юридичні питання [2]
Організація навчально-виховного процесу [17]
Охорона праці у школі [26]
Інше з адміністративної роботи [9]
Пошук
Останні публікації
Останні теми на форумі
 • переведення директора на посаду вчителя (2)
 • Збільшення пенсійного віку. (22)
 • Зменшення кількості предметів у школі (10)
 • Харчування в школі (5)
 • Електронні системи - журнали, щоденники - в школі (6)

 • Наше опитування
  Чи будуть ближчим часом реальні реформи в середній освіті?
  Всього відповідей: 172
  Партнери
  Статистика сайту


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0