Статті

Головна » Статті » Охорона праці у школі

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів ДНАОП 0.00-1.02-99
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Держнаглядохоронпраці
  03.11.1999 N 208

ПРАВИЛА
будови і безпечної експлуатації ліфтів ДНАОП 0.00-1.02-99 Із змінами та доповненнями, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці
  від 25 червня 2001 р. N 275
Замість ДНАОП 0.00-1.02-92, затв. 17.06.1992 р.
1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
1.1. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (далі -
Правила) поширюються на: електричні та гідравлічні ліфти (далі — ліфт) вантажопідйомністю 40 кг та більше; електричні багатокабінні пасажирські підйомники безперервної дії; будівельні підйомники.
1.2. Правила не поширюються на ліфти, які установлені: в шахтах гірничої промисловості, на суднах та інших плавучих спорудах, на літаках та інших апаратах, які літають.
1.3. Правила установлюють норми та вимоги до проектування, конструкції, виготовлення, монтажу, ремонту, технічного обслуговування, експлуатації, модернізації, реконструкції та заміни ліфтів і підйомників, які спрямовані на забезпечення їх безпечної експлуатації.
У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:
- ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення;
- ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення;
- ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення;
- ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці за N 61 від 19.04.96, зареєстровано в Мін’юсті 31.05.96 за N 262/1287;
- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці за N 4 (z0093-98) від 09.01.98, зареєстровано в Мін’юсті 10.02.98 за N 93/2533;
- ДНАОП 0.00-4.03-98 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях, затверджено постановою Кабінету Міністрів України за N 923 (923-98-п, 623-93-п) від 17.06.98;
- ДНАОП 0.00-5.02-95 Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці за N 189 (z0482-95) від 12.12.95, зареєстрована в Мін’юсті 27.12.95 за N 482/1018;
- ДНАОП 0.00-8.16-98 Порядок проведення експертного обстеження ліфтів, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці N 215 від 10.11.98, зареєстровано в Мін’юсті 20.11.98 за N 740/3180;
- ГОСТ 15.001-88 СРППП. Продукция производственно-технического назначения;
- ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия;
- ГОСТ 22845-85 Лифты электрические пассажирские и грузовые.
Правила организации, производства и приемки монтажных работ;
- ГСТУ 36.1-001-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж;
- ГСТУ 36.1-002-97 Ліфти пасажирські та вантажні.
Модернізація ліфтів на місці експлуатації;
- ГСТУ 36.1-003-98 Ліфти пасажирські та вантажні. З’єднання зварювальні. Загальні технічні вимоги;
- Правила устройства електроустановок (ПУЭ), 6-е издание, М., 1985;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 4-е издание, М., 1986;
- ГСТУ 36.1-009-99 Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи оснащеності на виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів;
- ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці ;
- ДНАОП 0.00-4.34-99 Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України.
3. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
3.1. Визначення основних термінів, які застосовані у цих Правилах, наведені в ДСТУ 2860, ДСТУ 3278 та ДСТУ 3552.
3.2.* Визначення термінів, які не увійшли до зазначених вище документів:
- власник ліфта — підприємство (організація, особа), на балансі якого перебуває ліфт;
- гідропривод — привод, до складу якого входять насос, двигун насоса та клапани керування;
- гідросистема — сукупність гідропристроїв, які входять до складу ліфта і взаємодіють з його гідроприводом;
- Держнаглядохоронпраці — Державний департамент з нагляду за охороною праці України;
- експертне обстеження (технічне діагностування) — визначення технічного стану ліфта з заданою імовірністю на наступний інтервал часу, а також встановлення терміну подальшої його безпечної експлуатації і потреби проведення ремонту, модернізації, реконструкції чи заміни ліфта;
- експертно-технічний центр (далі — ЕТЦ) — державне підприємство Держнаглядохоронпраці, що здійснює свої функції згідно з чинним законодавством;
- ліфт панорамний — ліфт, який має кабіну з прозорою огорожею, призначений для огляду пасажирами з кабіни навколишнього простору;
- орган Держнаглядохоронпраці — територіальне управління Держнаглядохоронпраці України;
- підйомник багатокабінний пасажирський електричний — стаціонарна багатокабінна вантажопідіймальна машина безперервної дії з електроприводом, що призначена для підіймання і спускання людей, вхід і вихід яких із кабіни здійснюється під час її руху;
- підйомник будівельний — транспортний засіб перервної дії, який установлюється на час будівництва будь-якої споруди і призначений для підіймання і спускання будівельних матеріалів (вантажний підйомник) або будівельних матеріалів і людей (вантажопасажирський підйомник) у кабіні, яка переміщується по вертикальних напрямних, з одного рівня на другий;
- реконструкція — комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі зміною будівельної частини ліфта, паспортних характеристик (вантажопідйомність, швидкість, висота підіймання), зміною кінематичної схеми ліфта;
- спеціалізована організація (підприємство) — організація, яка отримала в установленому порядку дозвіл Держнаглядохоронпраці на виконання відповідних робіт.
4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
4.1.* Ліфти повинні бути спроектовані, виготовлені, змонтовані і введені в експлуатацію, модернізовані, реконструйовані у відповідності з вимогами цих Правил, "Правил устройства электроустановок” (далі — ПУЭ) та інших чинних нормативних документів.
Відступи від вимог цих Правил дозволяються в порядку, установленому чинним законодавством. Рішення щодо можливості відступу повинне бути вкладене в паспорт кожного ліфта.
4.2. Експлуатація ліфтів відповідати вимогам цих Правил, ДНАОП 0.00-1.21 і "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей”.
4.3. Виготовлення, монтаж, модернізація, ремонт, реконструкція і експлуатація ліфтів повинні проводитись за технічною документацією спеціалізованої організації (підприємства) (далі — спеціалізована організація).
Кожний виготовлений ліфт підприємством-виробником повинен бути забезпечений паспортом згідно з додатком 1 цих Правил і документацією згідно з ГОСТ 22011-95.
Монтаж ліфта згідно з ГСТУ 36.1-001 та інструкцією з монтажу підприємства-виробника, модернізація — згідно з ГСТУ 36.1-002.
4.4. Ліфти повинні відповідати умовам їх експлуатації (кліматичні фактори, агресивність або вибухонебезпечність середовища, режим роботи, вітрові навантаження, сейсмічність району установлення і т. ін.).
4.5. За безпечність конструкції, якість виготовлення, випробування, монтажу, налагоджування, ремонту, модернізації, реконструкції, а також відповідність ліфтів цим Правилам відповідає організація (підприємство), виконує ці роботи.
4.6. Відступи від конструкторської документації, необхідність в яких виникає в процесі монтажу, модернізації, реконструкції ліфтів, слід узгоджувати з підприємством — виробником ліфта або організацією — розробником конструкторської документації.
Спеціалізовані організації, які отримали дозвіл в установленому порядку на монтаж, модернізацію, реконструкцію ліфтів, можуть вносити зміни до установчих креслень без проведення указаних узгоджень за умови виконання вимог пункту 4.1 цих Правил. Зміни повинні бути завірені підписом фахівця.
Виготовлення дублікатів — паспортів на ліфти дозволяється виконувати підприємствам — виробникам ліфтів або спеціалізованим організаціям.
Дублікат паспорта завіряється підписом керівника і печаткою організації, яка його виготовила.
4.7. Підприємство-виробник заносить кожний виготовлений ліфт до книги обліку виготовлених ліфтів з зазначенням заводського номера, дати виготовлення, назви і адреси замовника, а також веде книгу обліку рекламацій, які надійшли, з зазначенням назви підприємства або організації, з яких надійшла рекламація, заводського номера ліфта і дати його виготовлення, короткого змісту рекламації.
4.8. У разі виявлення в процесі монтажу і експлуатації ліфтів недоліків їх конструкції підприємство-виробник ліфтів повинно вжити заходів з їх усунення та повідомити всі організації, які закупили ці ліфти, спеціалізовані монтажні організації і спеціалізовані організації, які здійснюють їх експлуатацію і ремонт, про необхідність і методи усунення недоліків, надіслати відповідну технічну документацію, складальні одиниці і деталі, які належить замінити. Крім того, інформаційний лист, узгоджений з органом Держнаглядохоронпраці, який видав дозвіл на виготовлення, повинен бути поданий до Держнаглядохоронпраці.
4.9. Ліфти і комплектуючі до них (лебідка, кабіна, пристрої безпеки та низьковольтний комплектний пристрій (далі — НКП), придбання яких здійснюється за кордоном, повинні відповідати вимогам цих Правил. Постачальник ліфтів повинен отримати дозвіл на застосування цих ліфтів в Україні, виданий в установленому порядку.
4.10.* Технічна документація на ліфти іноземного виробництва, яка поставляється замовнику разом з ліфтами, повинна бути виконана українською або, як виняток, російською мовою.
4.11. Середнє прискорення (уповільнення) руху кабіни в експлуатаційних режимах роботи повинне бути не більше:
- 2,0 м/с2 — у всіх ліфтів, крім ліфтів для лікувально-профілактичних закладів (далі — лікарняні ліфти);
- 1,0 м/с2 — у лікарняного ліфта.
Максимальна величина уповільнення руху кабіни всіх ліфтів у разі зупинки кнопкою "Стоп” або від спрацювання іншого вимикача безпеки повинна бути не більше 9,81 м/с2.
4.12. Відхилення робочої швидкості руху кабіни від номінальної повинно бути в межах +-15%.
4.13. Точність автоматичної зупинки кабіни ліфтів в експлуатаційних режимах роботи повинна бути в межах:
- +-15 мм — у вантажних, які завантажуються наземним транспортом, і у лікарняних ліфтах;
- +-35 мм — у всіх інших.
4.14. Розумні з’єднання, які підлягають динамічним навантаженням, слід забезпечувати від мимовільних роз’єднань.
4.15. Передання моменту скручування в з’єднаннях повинне здійснюватися за допомогою шліців або деталей кріплення (шпонок, болтів і т. ін.).
4.16. У ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, повинна бути виключена можливість підіймання противаги за нерухомої кабіни.
4.17. Всі складові частини та механізми ліфта повинні бути доступні для огляду та технічного обслуговування.
4.18. Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливість евакуації людей з кабіни обслуговуючим персоналом у разі зникнення електропостачання ліфта або у разі його несправності.
4.19. Конструкція ліфта забезпечувати можливість зняття кабіни (противаги) з уловлювачів.
4.20. Заземлення (занулення) повинно відповідати ПУЕ.
4.21. Після закінчення призначеного терміну служби ліфта як вітчизняного, так і імпортного виробництва, проводиться його експертне обстеження згідно з ДНАОП 0.00-8.16-98.
5. ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА ПАСАЖИРІВ
5.1. Не дозволяється транспортувати в кабіні ліфта пасажирів і (або) вантажів загальною масою, яка перевищує вантажопідйомність ліфта.
5.2. У ліфта самостійного користування корисна площа підлоги кабіни повинна встановлюватися залежно від його вантажопідйомності за таблицею 1.
  Таблиця 1

------------------------------------------------------------------
| Вантажо- | Корисна | Вантажо- |Корисна | Вантажо- |Корисна|
|підйомність | площа |підйомність | площа |підйомність| площа |
| ліфта, кг | підлоги | ліфта, |підлоги | ліфта, |підлоги|
| | кабіни, | кг |кабіни, | кг |кабіни,|
| | м2 | | м2 | | м2 |
|------------+---------+------------+--------+-----------+-------|
| 100 | 0,4 | 800 | 2 | 1440 | 3,28 |
|------------+---------+------------+--------+-----------+-------|
| 180 | 0,5 | 900 | 2,2 | 1500 | 3,4 |
|------------+---------+------------+--------+-----------+-------|
| 240 | 0,75 | 1000 | 2,4 | 1600 | 3,56 |
|------------+---------+------------+--------+-----------+-------|
| 320 | 0,96 | 1050 | 2,5 | 1700 | 3,72 |
|------------+---------+------------+--------+-----------+-------|
| 400 | 1,17 | 1100 | 2,6 | 1800 | 3,88 |
|------------+---------+------------+--------+-----------+-------|
| 500 | 1,42 | 1200 | 2,8 | 1900 | 4,04 |
|------------+---------+------------+--------+-----------+-------|
| 560 | 1,53 | 1250 | 2,9 | 2000 | 4,2 |
|------------+---------+------------+--------+-----------+-------|
| 630 | 1,66 | 1300 | 3 | | |
|------------+---------+------------+--------+-----------+-------|
| 720 | 1,84 | 1360 | 3,12 | | |
------------------------------------------------------------------
У ліфта вантажопідйомністю більше 2000 кг на кожні додаткові 100 кг корисна площа підлоги повинна збільшуватися на 0,16 м2.
Корисну площу підлоги кабіни для проміжного значення вантажопідйомності ліфта необхідно визначати лінійною інтерполяцією.
5.3. Для визначення корисної площі підлоги кабіни не слід враховувати площу, яка перекривається однією з відчинених стулок обертально-розкривних дверей, і зменшувати її за рахунок встановлення в кабіні поручнів та плінтусів.
5.4. Для визначення місткості кабіни ліфта масу однієї людини слід приймати на рівні 80 кг.
Місткість кабіни визначається діленням величини вантажопідйомності ліфта на 80, з округленням одержаного результату до ближчого більшого цілого числа.
5.5. У ліфта самостійного користування дозволяється перевищення корисної площі підлоги кабіни відносно його вантажопідйомності, зазначеної в пункті 5.2, за умови виконання таких вимог:
а) виключена можливість пуску ліфта з кабіни або з посадочної (завантажувальної) площадки від кнопок керування у разі перебування в кабіні вантажу, маса якого перевищує на 10% і більше вантажопідйомність ліфта;
б) у кабіні установлено сигнальний пристрій для фіксування її перевантаження;
в) опускання кабіни ліфта не відбувається, крім гідравлічного ліфта, у разі перебування в ній вантажу, визначеного за фактичною корисною площею підлоги кабіни, маса якого на 50% перевищує вантажопідйомність ліфта, не менше його подвоєної вантажопідйомності. Дозволяється опускання кабіни не більше як на 200 мм у разі спеціального пристрою, який автоматично зупиняє кабіну;
г) у гідравлічного ліфта дозволяється опускання кабіни ліфта не більше як на 30 мм протягом 60 хвилин під час перебування в кабіні вантажу, визначеного за фактичною корисною площею підлоги кабіни, маса якого на 50% перевищує вантажопідйомність ліфта;
д) повинна бути забезпечена міцність елементів ліфта під час перебування у нерухомій рівномірно розташованого на підлозі вантажу, визначеного за фактичною корисною площею підлоги кабіни, маса якого на 50% перевищує вантажопідйомність ліфта, але не менше подвоєної вантажопідйомності, крім гідравлічного ліфта;
є) елементи ліфта повинні бути розраховані на навантаження, які виникають під час посадки кабіни на уловлювачі з швидкістю, якої досягає кабіна після спрацювання обмежувача швидкості, відрегульованого за межею, зазначеною в пункті 7.8.1, а також під час посадки кабіни на буфери (упори) зі швидкістю, більшою за номінальну на 15%.
5.6. Розрахунок елементів ліфта в разі посадки кабіни на уловлювачі слід проводити за умови перебування в кабіні рівномірно розподіленого на площі підлоги вантажу, визначеного за фактичною корисною площею підлоги кабіни, маса якого дорівнює вантажопідіймальності ліфта.
5.7. Вантажопідйомність вантажного малого ліфта повинна бути не більше 250 кг.
5.8. У розрахунках елементів ліфта, в кабіні якого передбачається транспортування вантажу, розміщеного на наземному транспорті, повинні бути враховані динамічні навантаження, які виникають під час завантаження кабіни.
5.9. У лікарняному і вантажному ліфтах дозволяється транспортування пасажирів тільки у супроводі ліфтера.
Якщо лікарняний і вантажний ліфти відповідають вимогам цих Правил, які застосовуються до пасажирського ліфта самостійного користування, то в них дозволяється транспортування пасажирів без ліфтера.
5.10. У вантажному ліфті одночасне транспортування пасажирів і вантажів не дозволяється. Особи, які супроводжують вантаж, та ліфтер не вважаються пасажирами.
5.11. У пасажирському ліфті дозволяється транспортування ручного багажу та речей домашнього вжитку.
Якщо пасажирський ліфт самостійного користування відповідає вимогам цих Правил, які застосовуються до лікарняного ліфта, то дозволяється використовувати його як лікарняний ліфт.
5.12. У ліфтах з зовнішнім керуванням транспортування людей не дозволяється.
5.13. У разі транспортування в ліфті вибухонебезпечних, пожежонебезпечних, хімічно активних і радіоактивних вантажів власником ліфта повинно бути вжито заходів, які забезпечують безпеку персоналу, що супроводжує вантаж, та збереження обладнання ліфта. Одночасне транспортування вказаних вантажів та пасажирів забороняється.
У разі транспортування в ліфті пожежонебезпечних вантажів (легко займистих та горючих рідин) повинно бути забезпечене виконання вимог Правил пожежної безпеки.
6. БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА ТА РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛІФТІВ
6.1. Загальні вимоги
6.1.1. Будівельна частина, яка призначена для розміщення обладнання ліфта, повинна бути розрахована на навантаження, які виникають під час експлуатації та випробувань ліфта, а також на навантаження, які виникають під час обриву всіх тягових канатів або ланцюгів, та відповідати вимогам будівельних норм.
6.1.2. Необхідність улаштування опалення та примусової вентиляції приміщень, які призначені для розміщення обладнання ліфта, повинна встановлюватись під час проектування будинків (споруд) у відповідності з вимогами, які установлені нормативними документами до цих приміщень та які установлені виробником ліфта до умов його експлуатації.
6.2. Шахта
6.2.1. Шахта ліфта повинна бути обгороджена з усіх сторін на всю її висоту і мати перекриття та підлогу.
Дозволяється часткова огорожа шахти, крім житлових та громадських будівель, у разі виконання таких вимог:
а) висота огорожі з боку суміжних до шахти площадок та сходів, на яких можуть перебувати люди, влаштовується на висоту не менше 2500 мм. У разі розташування цих площадок і сходів на відстані більше 1000 мм від рухомих елементів ліфта (кабіна, противага, канати) огорожі шахти з боку вказаних площадок та сходів можна не влаштовувати. Дозволяється також не огороджувати шахту з боків, крім житлових будинків, де відсутні площадки та сходи;
б) огорожа з боку входу в кабіну влаштовується висотою не менше 2500 мм і на всю її ширину.
6.2.2. У разі обгородження шахти металевими листами, склом, металевою дротяною сіткою або іншими матеріалами повинні виконуватись умови:
а) товщина сталевого листа — не менше 1 мм;
б) металевий (не сталевий) лист забезпечує міцність і жорсткість не меншу, ніж у огорожі, виготовленої зі сталевого листа товщиною 1 мм;
в) скло — товщиною не менше 8 мм;
г) армоване скло — товщиною не менше 6 мм;
д) пустотілі скляні блоки — товщина стінки не менше 4 мм;
є) металева дротяна сітка виконана з дроту діаметром не менше 1,2 мм, закріплена до каркасу шахти з внутрішньої сторони і натягнута. Дріт, який кріпить сітку до горизонтальної обв’язки (поясів) та розкосів шахти, дозволяється розміщувати з їх зовнішнього боку;
ж) перфорований сталевий лист — товщиною не менше 1,5 мм;
з) вічко сітки з дроту та отворів перфорованого листа — не більше 20 х 20 мм.
У ліфтах, розташованих у приставних та підвісних шахтах, огорожу шахти з зовнішнього боку будинку слід виконувати із скла товщиною не менше 4 мм на висоті:
- у приставної — більше 2500 мм від рівня площадки, що прилягає до шахти;
- у підвісної — від огорожі приямка.
6.2.3. Шахта, що обгороджена сіткою або склом, крім ліфтів панорамного виконання, з боку прилеглих до неї площадок або сходів, на яких можуть перебувати люди, повинна мати огорожу, виконану зі сталевого листа товщиною не менше 1 мм або з іншого матеріалу, який забезпечує міцність і жорсткість не меншу, ніж у огорожі, виконаної із сталевого листа.
Висота цієї огорожі від рівня площадки або сходів повинна бути не менше 1000 мм, а в разі використання горизонтально-розсувних дверей — висота з боку посадочної (завантажувальної) площадки — не менше висоти дверного прорізу.
На сходах і площадках, крім посадочної (завантажувальної), на якій установлені горизонтально-розсувні двері, дозволяється замість вказаної огорожі встановлювати грати (перильну огорожу) додатково до огорожі з сітки або скла у висотою не менше 900 мм.
6.2.4. Під час прикладання навантаження 300 Н зовні шахти до металевого листа її огорожі у будь-якому місці перпендикулярно площині листа прогин не повинен бути більше 20 мм, залишкова деформація недопустима. Навантаження повинно бути рівномірно розподілене на площі 5 см2 круглої або квадратної форми. Під час прикладання до будь-якої точки сітки огорожі шахти перпендикулярно площині сітки навантаження 100 Н прогин не повинен бути більше 50 мм.
6.2.5. У разі розміщення противаги поза шахтою, де розміщена кабіна, простір, в якому вона переміщується, повинен мати огорожу, яка відповідає вимогам, що пред’являється до огорожі шахти.
6.2.6. В огорожі шахти, крім обов’язкових вхідних (вантажних)
прорізів дозволяється виконувати прорізи й отвори для:
а) аварійних дверей і люків для стеження за станом обладнання ліфта;
б) вентиляції;
в) установлення і обслуговування обладнання ліфта;
г) пропуску канатів і трубопроводів гідравлічного ліфта.
6.2.7. Проріз для обслуговування обладнання повинен зачинятися дверима, які замикаються. Відмикання дверцят повинне проводитися ззовні шахти спеціальним ключем, а зсередини шахти — дозволяється відмикати без ключа. Двері не повинні відчинятися всередину шахти, а зачинення повинно контролюватись вимикачем. Розмір прорізу повинен бути не менше 500 мм за шириною і не менше 600 мм за висотою. Двері повинні бути суцільними і за міцністю відповідати вимогам, що пред’являються до дверей шахти.
В огорожі (стіні), яка відділяє шахту від машинного приміщення, дозволяється не обгороджувати проріз, який призначений для розміщення і обслуговування напрямних блоків. Ширина цього прорізу повинна бути не менше 500 мм.
6.2.8. Проріз для вентиляції повинен бути огороджений металевими гратами або металевою сіткою з розмірами вічок не більше 20 х 20 мм.
6.2.9. Зазор між кромкою отвору для пропуску канатів і канатом повинен бути не менше 15 мм і не більше 70 мм.
6.2.10. Внутрішня поверхня стіни шахти з боку входу в кабіну на всю ширину вхідного прорізу плюс 25 мм на кожен бік повинна бути без виступів і виїмок.
На цій поверхні дозволяється наявність виступів і виїмок не більше 100 мм. Виступи і виїмки більше 50 мм зверху і знизу повинні мати скоси під кутом не менше 60 град. до горизонталі.
Скоси повинні бути зроблені на всю ширину виступу або виїмки і примикати до стіни шахти, розташованої збоку входу в кабіну.
Скіс може бути не доведеним до стіни шахти на 50 мм і менше за умови забезпечення горизонтальної площадки від краю скосу до вказаної стіни.
У ліфта, в якому відчинення зсередини дверей кабіни між посадочними (завантажувальними) площадками неможливе, скоси зверху виступів дозволяється не робити.
Вимоги цього пункту не поширюються на виступи і виїмки, утворені дверима шахти.
6.2.11. Виступ більше 50 мм, утворений порогом дверей шахти, повинен мати скіс знизу, а виступ, розміщений над дверним прорізом — скіс зверху, кут нахилу скосів до горизонталі повинен бути не менше 60 град.
Скоси повинні бути зроблені на всю ширину прорізу плюс 25 мм на кожен бік і примикати до стіни шахти, розташованої збоку від входу в кабіну. Дозволяється не доводити скіс до стіни відповідно до вимог, зазначених у пункті 6.2.10.
У ліфті, в якому відчинення зсередини дверей кабіни між посадочними (завантажувальними) площадками неможливе, скіс у виступах, розташованих над дверима прорізу, дозволяється не робити.
6.2.12. У ліфті, в якому дозволяється рух кабіни з відчиненими дверима кабіни і шахти (пункт 7.1.19), під порогом дверей шахти паралельно до внутрішньої її поверхні з боку входу в кабіну і на рівні з кромкою порогу повинен бути встановлений щит, зроблений не менше ширини дверного прорізу плюс 25 мм на кожен бік, а висотою не менше 300 мм — у пасажирському ліфті і не менше 200 мм — у вантажному ліфті.
Якщо відстань між щитом і стіною шахти, розташованою збоку входу в кабіну, більше 50 мм, то знизу щита за всією його шириною повинен бути влаштований скіс під кутом не менше 60 град. до горизонталі, який повинен примикати до стіни шахти.
Доводити скіс до стіни шахти слід у відповідності з вимогами пункту 6.2.10.
6.2.13. Замість скосів, які передбачені пунктами 6.2.11 і 6.2.12, дозволяється встановлювати плоский щит між кромкою порогу дверей шахти і над верхнім прорізом і дверима.
Щит повинен бути зроблений не менше ширини дверного прорізу плюс 25 мм на кожну сторону.
6.2.14.* У разі декількох ліфтів в одній шахті, вони повинні бути відокремленими один від одного перегородками на всю висоту з матеріалу, який дозволяється для обгородження шахти.
У разі використання для перегородки сітки з дроту, діаметр його повинен бути не менше 1, 2 мм, а розмір вічка сітки повинен бути не більше 60 х 60 мм.
Якщо на дахах кабін встановлені перила, які відповідають вимогам пункту 7.5.7, дозволяється перегородки в шахті виконувати висотою не менше 2000 мм від підлоги шахти (приямку).
6.2.15. За необхідності зменшення розмірів шахти встановленням усередині шахти перегородки, вона повинна відповідати вимогам до перегородок, зазначених у пункті 6.2.14.
6.2.16. Висота шахти ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, повинна бути такою, щоб після зупинки кабіни (противаги) на упорі або стиснутому буфері забезпечувалась можливість вільного ходу кабіни (противаги) вверх на відстань не менше:
  2
- (0,1 + 0,065 V) м — у вантажного малого ліфта зі швидкістю до 0,5 м/с включно;
  2
- (0,2 + 0,035 V) м — у всіх інших ліфтів,
де V — номінальна швидкість ліфта в м/с.
У разі застосування гідравлічного буфера з меншим ходом плунжера в формулу замість номінальної швидкості ліфта слід поставити швидкість, визначену за формулою:
  V = V /1,15,
  1 2
де V — швидкість, за якої визначений зменшений хід плунжера.
2
У ліфта, в якого вага тягових така, що не відбувається прослизання канатів на канатотяговому шківі під час посадки кабіни (противаги) на буфер (упор), висота шахти після зупинення порожньої кабіни (противаги) в верхній частині шахти від спрацювання кінцевого вимикача повинна бути забезпечена можливість вільного ходу кабіни (противаги) вверх на відстань не менше 200 мм.
6.2.17. У ліфта з противагою, обладнаного барабанною лебідкою або лебідкою з зірочкою, висота шахти повинна бути такою, щоб:
а) після зупинки порожньої кабіни (противаги) в верхній частині шахти від спрацювання кінцевого вимикача забезпечувався вільний хід кабіни (противаги) на відстань не менше 200 мм;
б) під час перебування кабіни (противаги — за наявності буферів або упорів для взаємодії з противагою) на упорі або стиснутому буфері забезпечувався вільний хід кабіни (противаги) вверх на відстань не менше 100 мм.
6.2.18. Висота шахти ліфта противаги повинна бути такою, щоб після зупинки порожньої кабіни в верхній частині шахти від спрацювання кінцевого вимикача забезпечувалась можливість вільного ходу кабіни вверх на відстань не менше 200 мм, крім тротуарного ліфта. У тротуарного ліфта ця відстань — не менше 150 мм.
6.2.19. Відстань від місця розміщення обслуговуючого персоналу на даху кабіни ліфта до елементів перекриття над шахтою або обладнанням, яке установлене під перекриттям, повинна бути не менше 750 мм у ліфтів:
а) з противагою — після зупинки противаги на упорі або стиснутому буфері;
б) з противагою без буферів і у ліфта без противаги — після зупинення кабіни в верхній частині шахти від спрацювання кінцевого вимикача.
Вимоги цього пункту не поширюються на вантажні малі ліфти.
6.2.20. У тротуарного ліфта після зупинки кабіни від спрацювання кінцевого вимикача, розміщеного в верхній частині шахти між елементами кабіни, які найбільше виступають і конструкціями, розміщеними над шахтою (люком), повинна залишатись відстань не менше 200 мм.
6.2.21. У нижній частині повинен бути обладнаний приямок.
Його глибина, крім вантажного малого ліфта, повинна бути такою, щоб під час перебування кабіни на упорі або стиснутому буфері відстань від підлоги приямка до нижніх частин кабіни, які виступають, крім перелічених у пункті 6.2.22, була не менше 750 мм, у вантажного малого — не менше 50 мм.
6.2.22. Під час перебування кабіни на упорі або стиснутому буфері відстань від підлоги приямка до башмаків, щитів під порогом кабіни, елементів вертикально-розсувних дверей кабіни, а також деталей уловлювачів і каркасу кабіни, розміщених в межах 200 мм від напрямних, повинна бути не менше 50 мм.
Вимоги цього пункту поширюються на всі елементи кабіни тротуарного ліфта, які виступають, за умови, що під центром кабіни залишається вільний простір висотою не менше 750 мм і розмірами основи не менше 600 х 800 мм.
6.2.23. Приямок глибиною до 2000 мм включно повинен мати скоби чи східці для входу і виходу з нього. Вони не повинні перешкоджати посадці кабіни на упори або буфери.
6.2.24. Приямок глибиною більше 2000 мм повинен мати двері розміром не менше 600 х 1800 мм (ширина х висота). Двері повинні відчинятися назовні, замикатись на замок і мати вимикач, який контролює їх зачинення. Розміщення дверей повинне виключати можливість виходу людей з кабіни через ці двері.
6.2.25. Приямок повинен бути захищений від попадання в нього грунтових і стічних вод.
6.2.26. Розміщення шахти ліфта над проходами і приміщеннями, в яких можуть перебувати люди, дозволяється у разі виконання однієї з наступних вимог:
а) кабіна і противага обладнані уловлювачами;
б) кабіна обладнана уловлювачами, а противага пропущена крізь розміщені під шахтою проходи й приміщення з огородженою зоною її руху в цих приміщеннях у відповідності з вимогами, які встановлені до огорожі шахти;
в) кабіна обладнана уловлювачами, а перекриття, розміщене безпосередньо під шахтою ліфта, здатне витримати удар противаги, яка падає з найбільш можливої висоти, у разі обриву всіх тягових канатів;
г) перекриття, розміщене безпосередньо під шахтою ліфта, здатне витримати удар кабіни з вантажем, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта і противаги, які падають у разі обриву всіх тягових канатів у будь-якому місці за висотою шахти;
д) у вантажного малого ліфта, у якого уловлювачі кабіни приводяться в дію від обриву або слабини всіх тягових канатів використання обмежувача швидкості, перекриття, розміщене безпосередньо під шахтою, повинне витримувати удар кабіни з вантажем, маса якого може дорівнювати вантажопідйомності ліфта, що рухається з найбільшою швидкістю у випадку порушення кінематичного зв’язку в лебідці ліфта, а також удар противаги, яка падає з найбільшої висоти у разі обриву всіх тягових канатів.
Здатність перекриття витримувати удар повинна бути підтверджена розрахунком, виконаним спеціалізованою організацією.
6.2.27. Розміщення упорів і буферів у приямку повинне бути таким, щоб відстань від верхньої частини упора або буфера до опорної плити кабіни або противаги, коли кабіна (противага) перебуває в нижньому робочому положенні, була не більше 200 мм.
У ліфта, обладнаного барабанною лебідкою або лебідкою з зірочкою, відстань від верхньої частини упора або буфера до опорної плити противаги, коли вона перебуває в нижньому робочому положенні, може бути більше 200 мм. Ця відстань визначається конструкцією ліфта і зазначається в монтажному (установчому) кресленні.
6.2.28. Відстань між кабіною, противагою і елементами шахти, а також обладнанням, яке установлене в шахті, повинна відповідати значенням таблиці 2.
  Таблиця 2

------------------------------------------------------------------
| Назва відстані | Значення, мм |
| |---------------------|
| | не менше | не більше|
|------------------------------------------+----------+----------|
|Між порогом дверей шахти і порогом кабіни | 15 | 50 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Між внутрішньою поверхнею огорожі шахти з | | |
|боку входу в кабіну, крім випадків, | | |
|зазначених у пункті 6.2.29 і: | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|- порогом кабіни | - | 150 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|- стулками обертально-розкривних дверей | - | 150 |
|кабіни | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|- найбільш близько розташованими стулками | - | 150 |
|розсувних дверей кабіни | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|- обрамленням вхідного прорізу кабіни, яка| - | 150 |
|не має дверей | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Між найближче розташованими стулками | - | 120 |
|дверей шахти і кабіни | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Між елементами кабіни, які виступають, і | 15 | - |
|дверима шахти, крім розміщених на них | | |
|елементів, які взаємодіють | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Між відводками дверей шахти і порогом | 8 | - |
|дверей шахти, а також між роликами замків | | |
|шахти і порогом дверей кабіни | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Від елементів кабіни (противаги) до | 25 | - |
|елементів внутрішньої поверхні огорожі | | |
|шахти, які виступають, з боку, до якого не| | |
|звернений вхідний проріз кабіни, крім | | |
|шахти з сітчастою огорожею, | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|в шахті з сітчастою огорожею (до сітки) | 50 | - |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Від зовнішньої поверхні стінок кабіни до | | |
|внутрішньої поверхні огорожі шахти: | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|- з боку противаги | - | 650 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|- з інших сторін | - | 350 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Між елементами кабіни і противаги, які | 50 | - |
|виступають | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Від зовнішньої поверхні стінок кабіни до | - | 350 |
|поверхні противаги | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Між виступаючими елементами (противаги) і | 10 | - |
|деталями кріплення напрямних (стикові | | |
|планки, прижими, болти і т. ін.) | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Між елементами кабіни (противаги), які | | |
|виступають, і конструкціями, які | | |
|призначені для установлення на напрямних | | |
|(кронштейни, балки): | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|- у ліфта вантажного малого | 15 | - |
|------------------------------------------+----------+----------|
|- у всіх інших ліфтів | 20 | - |
------------------------------------------------------------------
6.2.29. Розміри відстаней між внутрішньою поверхнею огорожі шахти з боку входу в кабіну і стулками, або обрамленням вхідного прорізу кабіни, або її порогом, які зазначені в таблиці 2, можуть бути збільшені у випадках:
а) якщо неможливе відчинення зсередини дверей кабіни поза зоною посадочної (завантажувальної) площадки;
б) у разі встановлення паралельно до вказаної огорожі шахти додаткової огорожі, ширина якої дорівнює ширині прорізу дверей кабіни плюс 25 мм на кожну сторону, зробленої з матеріалу, який дозволяється для обгородження шахти. Відстань між порогом кабіни, стулками або обрамленням прорізу кабіни і додатковою огорожею повинна відповідати зазначеній в таблиці 2.
Також можуть бути збільшені розміри відстаней від зовнішньої поверхні стінок кабіни до внутрішньої поверхні огорожі шахти за умови наявності зверху кабіни перил у відповідності до вимог пункту 7.5.7.
6.2.30. Під верхнім перекриттям шахти дозволяється встановлення напрямних блоків, обмежувача швидкості, елементів підвіски канатів і т. ін., за умови забезпечення можливості їх обслуговування і виконання вимог пунктів 6.2.16-6.2.19.
6.2.31.* У шахті ліфта не дозволяється встановлювати обладнання і прокладати комунікації, які не відносяться до ліфта, крім систем, призначених для опалення і вентиляції шахти. Пуско-регулювальні пристрої цих систем не повинні розміщуватись усередині шахти.
Прокладання в шахтах трубопроводів каналізації та водоводів, паропроводів і газопроводів забороняється.
А також не дозволяється встановлювати обладнання і прокладати комунікації, які не відносяться до ліфта, за винятком систем, які призначені для опалення і вентиляції вказаних приміщень. Пускорегулюючі пристрої вказаних систем і комунікацій повинні бути розміщені поза цими приміщеннями.
6.2.32. У разі відстані між суміжними
Категорія: Охорона праці у школі | Додав: BOSS (23.09.2009)
Переглядів: 6703 | Теги: Правила будови і безпечної експлуат, інструкції з охорони праці, охорона праці в школі
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Категорії розділу
Доповіді на масові заходи [8]
Вітання [14]
Кадрова робота [2]
Фінансово-господарська робота [0]
Юридичні питання [2]
Організація навчально-виховного процесу [17]
Охорона праці у школі [26]
Інше з адміністративної роботи [9]
Пошук
Останні публікації
Останні теми на форумі
 • переведення директора на посаду вчителя (2)
 • Збільшення пенсійного віку. (22)
 • Зменшення кількості предметів у школі (10)
 • Харчування в школі (5)
 • Електронні системи - журнали, щоденники - в школі (6)

 • Наше опитування
  Чи будуть ближчим часом реальні реформи в середній освіті?
  Всього відповідей: 167
  Партнери
  Статистика сайту


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0