Статті

Головна » Статті » Організація навчально-виховного процесу

Програма розвитку школи
РОЗДІЛ I. Вступ. 
РОЗДІЛ II. Інформаційна довідка.
РОЗДІЛ III. Аналітико – прогностичне обгрунтування.
РОЗДІЛ IV. Концепція бажаного майбутнього стану школи.
РОЗДІЛ V. Стратегія и тактика переходу школи до бажаного стану.

РОДІЛ I. Вступ. Коротка анотація Програми.

Програма розвитку Новосвітської загальноосвітньої школи на 2012- 2016 роки це довготривалий нормативно – керівний документ, який характеризує існуючі досягнення та проблеми, основні тенденції, головні цілі, задачі та напрямки навчання, виховання, розвитку учнів і особливості організації кадрового і методичного забезпечення педагогічного процесу та інноваційних перетворень навчально-виховної системи, основні заплановані кінцеві результати, критерії.

Школа повинна допомогти дитині задовольнити свої навчальні потреби, свою людську гідність, виробити позитивну систему світогляду.

В процесі реалізації Програми в рамках діяльності школи припускається розвиток моделі адаптивної школи, яка всебічно враховує суттєвість, зміст, організацію, а також умови та фактори продуктивного процесу навчання та виховання, об’єднаних у виділених пріоритетах:

o особистість учасників навчального процесу (учителя, учні, батьки), її самооцінка, розвиток;
o гуманізм як основа навчального процесу, який визначає місце людини в суспільстві.

Адаптація є багатоаспектне пристосування індивіда до соціального місця існування.

Види адаптації:
- психологічна
- соціальна
- технологічна
- фізіологічна
- економічна
- побутова
- політична
- правова
- етнодемографічна
- кліматогеографічна

Адаптація – зміна живої істоти під впливом зовнішнього середовища і результат цієї зміни

Модель адаптивної школи – навчально-виховна установа, яка "прагне, з одного боку, максимально адаптуватися до вихованців з їх індивідуальними особливостями, з іншої – по можливості гнучко реагувати на соціокультурні зміни середовища" (Е.А.Ямбург).

У розробці Програми використані наступні нормативно – правові документи:
- Конвенція про права дитини
- Закон України «Про освіту»
- Закону України «Про загальну середню освіту»
- Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи
- Концепції профільного навчання
- Положення про освітні округи
- Статут школи

РОЗДІЛ II. Інформаційна довідка.

Новосвітська загальноосвітня школа орієнтована на навчання і виховання учнів, а також розвиток їх фізіологічних, психологічних, інтелектуальних особливостей, освітніх потреб, з врахуванням їх можливостей, особових схильностей, здібностей. Це досягається шляхом створення адаптивної педагогічної системи, сприятливих умов для загальноосвітнього, розумового, етичного і фізичного розвитку кожного учня.

Управління школою здійснюється на основі демократії, гласності, самоврядування. Стратегічне керівництво освітньою політикою належить виборному показному органу – Раді школи. Безпосереднє управління педагогічним процесом реалізує директор школи і його заступник по навчально - виховній частині.

1. Загальна характеристика школи.

Рік введення в експлуатацію – 1954 рік.
Адреса школи: смт. Новый Світ
. Атестація школи: 2012
Ліцензія на право ведення навчальної діяльності:
Державна реєстрація юридичної особ

2. Чисельність учнів .

Показники 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
навч. р. навч. р. навч. р. навч. р.
1 . Число учнів на початок навч. року:142 142 145 146
в 1-4 класах 52 54 46 44
в 5-9 класах 57 54 60 70

2. Число учнів, атестованих на кінець навчального року 100% 100% 100% 100%

3. Характеристика вчителів.
В школі працює 21 педагог.

РОЗДІЛ III. Аналітіко – прогностичне обґрунтування.

Необхідність розробки даної Програми розвитку моделі адаптивної школи визначаються з аналізу як зовнішніх, так і внутрішніх чинників.

1. Аналіз зовнішніх чинників.
Стратегія модернізації освіти, схвалена Урядом України, ставить для загальної освіти нові орієнтири в освітніх цілях школи. Ця стратегія модернізації задає нові вимоги до рівнів шкільної освіти в цілому.
Традиційні для масової школи моделі організації освітнього процесу, що існують сьогодні, на різних рівнях загальної освіти потребують істотної модернізації, оскільки від них у величезній мірі залежить цілісне оновлення вмісту освіти, здобуття школярами нового досвіду, адекватного сучасним вимогам досвіду життя.
Зміна освіти від традиційної до особистісно – орієнтованої, перехід освіти на державні стандарти вимагають від школи вдосконалення, зміни від педагогів - становлення його як професіонала, що глибоко знає свій предмет і що легко орієнтується в інноваціях, психологічних процесах, володіє різними технологіями викладання свого предмету.
Існуючі проблеми нинішньої масової школи, на наш погляд, наступні:
o показники здоров'я і емоційного благополуччя дітей незадовільні;
o зберігається чисто формальна, відсутня виражена спрямованість на розвиток дитини;
o слабка практична і діяльнісна спрямованість освітнього процесу;
o недостатність шкільних форм соціалізації для вирішення індивідуальних завдань дорослішання, відсутність можливостей самоорганізації, самостійної і колективної соціальної дії підлітків в школі.
Виходячи з аналізу даних чинників, вважаємо за необхідне:
o вироблення і реалізацію якісно нового, особового і розвиваюче-орієнтованої освіти на основі збереження і підтримки індивідуальності дитини;
o створення умов для наочно – етичного середовища, стимулюючого комунікативну, ігрову, пізнавальну, фізичну і інші види активності дитини, – організовану залежно від вікової специфіки його розвитку;
o інтенсивне включення в освітній процес школи можливостей додаткової освіти ( курси, секції, студії);
o створення умов і механізмів у середині школи для виникнення дитячих, суспільних організацій, учнівського самоврядування;
o формування стійкості до асоціальних впливів, до виникнення шкідливих звичок і неадекватних способів поведінки;
o створення умов для усвідомленого вибору учня своїй освітній траєкторії.
2. Аналіз внутрішніх чинників.
Позитивними в роботі школи є наступні моменти:
o досить високий і стабільний кадровий потенціал;
o система роботи з батьками, підтримка ними інноваційних процесів в школі;
o початок формування учнівського самоврядування;
o система і координація діяльністю всіх структур колективу адміністрацією школи;
o дотримання прав і свобод учасників освітнього процесу;
o громадсько – етична спрямованість виховної системи.
Ці чинники дозволяють вийти школі на рівень – створення моделі адаптивної школи, де в основі лежить особистісно – орієнтований підхід до дитини.
В той же час аналіз внутрішніх чинників дозволяє виявити і недоліки в роботі колективу і їх причини:
o недостатня матеріально – технічна база;
o зниження творчої активності учнів;
o низька мотивація учнів до вчення, небажання вчиться, особливо в основній школі;
o самоусунення батьків від виховання своїх дітей, перекладання все лише на школу.
Для вирішення вказаних проблем необхідно ввести два стандарти вмісту освіти. Це стандарт обов'язкової загальноосвітньої підготовки, якого повинен досягти кожен школяр, – "учень повинен" і стандарт підвищеної підготовки, який може вибрати для себе здібний учень, що цікавиться, – "учень може".
Організація навчально– виховного процесу, заснованого на диференціації, передбачає:
1. Виховання індивідуальності – створення умов для вибору вмісту учбового матеріалу відповідно до власних інтересів особи, своїх можливостей.
2. Відтворення і зростання інтелектуального потенціалу соціуму – використання можливостей кожного члена соціуму для максимального розвитку його інтелектуального і творчого потенціалу, подальшого професійного самовизначення.
Всі виявлені в ході аналізу проблеми впливають на якість освіти випускників, їх адаптацію до сучасного соціального середовища. З іншого боку, школа не забезпечує повністю протиріччя між масовим характером навчання і індивідуальним способом засвоєння знань. У зв'язку зі всім вищесказаним вважаємо за необхідне створення моделі адаптивної школи.

РОЗДІЛ IV. Концепція бажаного майбутнього стану школи.

Концепція як загальний образ школи виникає при аналізі соціального замовлення, існуючої ситуації в школі, тобто виявлення потенційних "чинників зростання", "чинників розвитку", які вже на сьогоднішній момент є в школі:
o традиції, що склалися, у навчанні, розвитку і виховання учнів;
o непоганий кадровий потенціал, що володіє необхідним рівнем викладання і здібний до творчої пошукової роботи;
o певний контингент учнів.
Ці чинники розвитку можуть служити стартовим майданчиком для формування адаптивної моделі школи. Головна ідея, покладена в основу концепції – формування компетентної, конкурентноспроможної фізично і духовно здорової особи, здібнім до самовизначення в суспільстві через взаємодію з суб'єктами зовнішнього середовища.
Стратегічна мета – адаптувати учбовий процес до індивідуальних особливостей школярів, різного рівня вмісту навчання, умовам розвитку школи в цілому, шляхом введення в навчально-виховний процес нових методик навчання і виховання, діагностики рівня засвоєння знань, умінь і навиків, психологічної діагностики рівня актуального розвитку, створення умов для максимального розкриття творчого потенціалу вчителя, комфортних умов для розвитку особи дитини.
Місія адаптивної моделі школи:
o Забезпечити здобування основної і загальної (повної) середньої освіти кожному учневі на максимально можливому і якісному рівні відповідно до індивідуальних можливостей особи;
o сприяти адаптації учня до умов життя, до реалій суспільного розвитку, задовольнити освітні потреби учнів, батьків, регіону.
Загальним завданням діяльності при адаптивній моделі школи ми рахуємо досягнення рівня інформованості і функціональної грамотності, створення умов для повноцінного розвитку особи дитини, його самореалізації.
Соціально – педагогічні завдання, що вирішуються в рамках даної проблеми:
o створення умов для задоволення освітніх потреб дитини;
o надання дитині реальних можливостей самоствердження в найбільш значимих для нього сферах життєдіяльності, де в максимальній мірі розкриваються його здібності і можливості формування в школі емоційного поля взаємин, що забезпечують пошану до особи дитини (на рівні "вчитель - учень", "учень - учень", "вчитель - вчитель", "учень - батьки", "вчитель - батьки").
Концепція навчання учня, в основі якої:
o опанування школярів культури ціннісних орієнтацій, взаємин, спілкування;
o соціальна адаптація учнів в реальному житті;
o психологічна корекція, зняття труднощів навчання, спілкування, взаємин в процесі учбової діяльності.
Принципи навчання і виховання . У основу організації життєдіяльності адаптивної школи ми кладемо наступні принципи:
1. Принцип особового підходу. Згідно з сучасними уявленнями, його основними сторонами є:
o цінність особи, що полягає в самоцінності дитини;
o унікальності особи, що полягає у визнанні індивідуальності кожного дитини;
o пріоритет особового розвитку, коли навчання виступає не як самоціль, а як засіб розвитку особи кожного індивідуума;
o суб'єктивність навчально-виховного процесу, орієнтація на внутрішню мотивацію навчання і свободу вибору дитиною сфер віддачі сил в організації шкільного життя;
o самореалізація – розкриття і розвиток природних можливостей, завдатків, здібностей, потреб і схильностей;
o соціалізація – усвідомлення і освоєння людиною сучасних культурних цінностей, знань, форм побутового, економічного, соціального, духовного життя; адаптація до правил, що існують в суспільстві, і норм життя;
o індивідуалізація – розвиток і продуктивно – творче індивідуально – неповторного потенціалу особи.
2. Принцип реальності передбачає тісну координацію цілей і напрямів виховання і вчення з об'єктивними тенденціями розвитку життя суспільства, розвитку в якостей, що вчаться, які дозволяють їй успішно адаптуватися до труднощів і протиріч сучасного життя. В зв'язку з цим особливого значення набувають виховання правової і політичної культури особи на основі знання сучасного законодавчого процесу, державного пристрою суспільства, конституційних прав, свобод і обов’язків.
3. Принцип гуманності, передбачає
o створення в школі атмосфери турботи про здоров'я і благополуччя, пошана честі і гідності особи дитини, педагога;
o формування в школі дієвої альтернативи тим тенденціям розвитку сучасної цивілізації в цілому і українського суспільства зокрема, які руйнують людську особу (обстановка нетерпимості, насильства, екстремізм, жорстокість, грубість, хамство, несправедливість у відносинах між особами народами, націями);
o розвиток таких цінностей і пріоритетів, як збереження і розвиток життя на Землі, розумне відношення до природних багатств ;
o формування людських взаємин на основі дружелюбності, доброзичливості, національної згоди, співпраці, взаємної допомоги, турботи і відповідальності, справедливості, правдивості, чесності, сумлінності, порядності;
4. Принцип демократичності, що передбачає організацію всієї шкільної діяльності на основі підходів, протилежних до авторитарності, бюрократії, з одного боку, і анархічній вседозволеності – з іншою, реалізується в системі навчання і виховання через:
o розробку системи локальних актів, що визначають вміст, цілі, по певних напрямах діяльності в школі;
o створення відношення в колективі, на основі взаємної пошани прав і свобод вчителів, учнів, батьків;
o розробка і впровадження в школі учнівського самоврядування, кодексів, статутів і правил поведінки, що встановлюють взаємну відповідальність членів колективу в здійсненні особистих прав і свобод;
o розвиток колективних початків управління і самоврядування школою з рівноправною участю педагогів, батьків, учнів; поступова передача повноважень адміністрації і педагогічного колективу дитячому колективу в роботі по організації життя школи, класу;
o розвиток громадської ініціативи, набуття практичного досвіду участі в сучасних демократичних процесах.
5. Принцип науковості, що передбачає:
o розвиток в учнів сучасного наукового світогляду, розуміння місця і ролі людини в світі, в суспільстві;
o створення ефективної системи науково – методичного інформування педагогів, постійного підвищення рівня їх наукової ерудиції і культури, професійної компетенції.
6. Принцип природосообразності передбачає, що воно ґрунтується на науковому розумінні взаємозв'язку природних і соціокультурних процесів; що учнів вчать і виховують згідно їх статі, зросту, формують у них відповідальність за розвиток самих себе.
7. Принцип ефективності соціальної взаємодії передбачає формування навиків соціальної адаптації, самореалізації.

Модельне уявлення адаптивної школи. Ми бачимо школу як масову середню загальноосвітню установу, що забезпечує ефективний фізичний розвиток дитяти, з мережею кружків і секцій в другу зміну, що дозволяє школяру знайти собі заняття тут за своїми інтересами.

Ми вважаємо, що випускник нашої школи повинен володіти наступними якостями
Напрями Критерії
Початкова школа (1-4 клас) Основна школа (5-9 клас)
Громадянські якості - знання своїх прав і обов'язків;
- відповідальність перед сім'єю і школою;
- усвідомленість своїх вчинків;
- патріотизм;
- любов до правди. - знання своїх прав і обов'язків;
- любов до рідного міста, республіки;
- любов до природи, охорона її;
- пошана до традицій народу;
- мати свою думку, уміти приймати рішення, незалежність переконань.
Етичні якості - поняття честі,
- достоїнства;
- витримка;
- уміння жити в колективі;
- взаєморозуміння і взаємовиручка. - доброта;
- милосердя;
- взаємовиручка;
- чесність;
- порядність;
- розуміння іншої людини;
- пошана до старших;
- здоровий спосіб життя;
- шанобливе відношення до чужої праці;
- гуманізм;
- любов до школи;
- обов'язковість.
Інтелектуальні здібності - сформований запас знань, вмінь і навиків;
- використання знань, умінь і навиків на практиці;
- розуміння, що навчання – це праця. - прагнення до пізнання;
- розширення свого кругозору;
- уміння аналізувати;
- самостійність мислення;
- допитливість;
- здібність до самоосвіти.
Загальна культура - залучення до цінностей свого народу, традиціям, звичаям;
- відчуття прекрасне;
- зовнішній охайний вигляд. - культура поведінки;
- придбання навиків етикету;
- залучення до художніх цінностей;
- знання норм моралі;
- шанобливе відношення до минулого.

РОЗДІЛ V. Стратегія і тактика переведення школи в бажаний стан.

Пріоритетні проблеми і структуризація їх.
Виходячи з поставленої мети, висуваються наступні групи завдань, пов'язані з подальшим розвитком школи.
І. Кадри.
1. Створювати умови для творчої роботи і для зростання професійної майстерності вчителів через курсову і післякурсову перепідготовку.
2. Удосконалювати систему заохочення творчо активно працюючих співробітників.
3. Створити комфортні здоров’єзберегаючі умови для підвищення професійної майстерності, через
o забезпечення оптимального навантаження, вдосконалення методичної роботи.
o створення психологічних комфортних умов;
o формування нового професійного мислення.
ІІ. Матеріально – технічна база.
1. Удосконалювати якість системи освіти, оснащуючи кабінети наочними, роздавальними, дидактичними матеріалами, посібниками і іншими інтерактивними засобами.
2. Систематизувати роботу над творчим розвитком особи, рівнем вихованості і здоров'ям учнів.
3. Систематизувати роботу методичних об’єднань, знайомлячи вчителів новітньою літературою, методичними посібниками розробками, технологіями.

ІІІ. Формування фізично здорової особи.
1. Зміцнення фізичного, психологічного і духовного здоров'я учнів.
2. Підтримка варіативних додаткових освітніх і програм для дозвілля, сприяючих здоровому способу життя.
3. Підвищувати кваліфікацію педагогічних кадрів школи по організації роботи, пов'язаної з оздоровленням учнів.
4. Удосконалювати організацію харчування учнів.
5. Координування дій школи і сім'ї в організації різних форм роботи по пропаганді здорового способу життя, формуванню стереотипів поведінки, сприяючих збереженню і зміцненню здоров'я.
IV. Оптимальна організація навчально – виховного процесу.
1. Удосконалювати учбові плани і програми по предметах.
2. Розвивати взаємодії учбових дисциплін на основі міжпредметних зв'язків.
3. Здійснення цілісної системи розвитку національної самосвідомості учнів .
4. Формувати в учнів розуміння різноманіття, взаємовпливу і взаємостимулювання розвитку різних культур народів всього світу через національні традиції, звичаї народів .
5. Відроджувати традиції суспільного виховання, етичного кодексу, національної педагогіки, враховуючи історико-культурну своєрідність регіону, його певних соціально-економічних умов.
6. Створення найбільш сприятливих умов по задоволенню потреб особи в освітній підготовці, здобутті знань, необхідних для економічного і соціального розвитку, а також індивідуального і культурного самовираження особи в суспільстві.
V. Розвиток творчих здібностей учнів.
1. Залучати учнів до творчих конкурсів, олімпіад, змагань, інтелектуальних марафонів, виставок поза стенами школи.
2. Створити творчу атмосферу в школі шляхом введення факультативів, кружків, музейно-екскурсійних робіт.
3. Модулювати навчально-виховний процес як систему, що допомагає саморозвитку, самовизначенню особи.
4. Організувати публікацію творчих робіт вчителів і учнів в методичних виданнях і в місцевій пресі.
VI. Розвиток шкільного самоврядування учнів.
1. Розробка локальних актів по учнівському самоврядуванню.
2. Виявлення реальних потреб учнів, трансформація цих потреб у вміст діяльності.
3. Визначення організаційної структури учнівського колективу, покликаної реалізувати виявлені потреби і інтереси учнів.
4. Організація діяльності органів учнівського самоврядування.
5. Підведення підсумків роботи, аналіз її результатів.
VII. Система взаємодії і співпраці з сім'єю і соціумом.
1. Формувати систему педагогічних лекторіїв, індивідуальних консультацій, тематичних батьківських зборів, днів "відкритих дверей", загальношкільних зборів, конференції батьків.
3. Підвищення психолого-педагогічних знань батьків через курси, лекторії, конференції .
4. Залучення батьків і громадськості до навчально-виховного процесу через:
- батьківські збори;
- організації кружків, секцій, клубів, спільні творчі справи;
- допомога в зміцненні матеріально-технічної бази;
- батьківський патруль;
- індивідуальне шефство над неблагонадійними сім'ями.
5. Участь батьків і громадськості в управлінні школою через:
- Раду школи;
- батьківський комітет.
VІІІ. Учбовий процес: Діяльність педколективу, направлена на поліпшення учбового процесу.

Основні напрямки діяльності
o нарада при директорові "Підсумки контролю в 5-х класах"
o готовність учнів 9 класів до переходу на нову ступінь навчання (нарада при директорові)
Диференціація навчання школярів по різних напрямах учбових планів.
діагностика схильностей і здібностей учнів 3, 9 класів
o моніторинг рівня навченості, мотивації, тривожності в 9 клас
Робота з обдарованими дітьми. Шкільні олімпіади, огляди, конкурси:
o робота за програмою "Обдаровані діти";
o шкільний тур олімпіад.
Підготовка і проведення підсумкових контрольних робіт, підсумковій атестації учнів:
o підготовка текстів контрольних робіт для 1-3, 5-8 класів;
o підготовка білетів практичних завдань для усних іспитів в 9 класі;
o організація консультацій;
o проведення лінійок, батьківських зборів;
o вивчення нормативної документації. К
Робота профорієнтації:
- бесіди про професії на уроках;
- зустрічі з батьками різних професій;
- семінар для класних керівників.
У результаті мають бути забезпечені:
o засвоєння державних стандартів освіти в умовах різнорівневого вчення в середніх класах;
o професійна орієнтація;
o придбання знань для продовження освіти;
o виховання конкурентоспроможного випускника;
o соціалізація випускника, включення в активну діяльність учнівської самоврядності.

ІX. Основні напрями виховної роботи:
o громадсько – етичне;
o формування позитивних звичок;
o пізнавальна діяльність;
o художня діяльність і естетичне виховання;
o трудова діяльність;
o оздоровча робота;
o робота з учнями девіантної поведінки;
o створення структури учнівської самоврядності.

X. Взаємозв'язок з батьками і громадськістю.

№ Захід Термін Виконавець
1 Організація і проведення загальношкільної конференції серпень
2 Організація роботи загальношкільного батьківського комітету.
3 Загальношкільні батьківські збори:
- профілактика правопорушень серед неповнолітніх;
- підсумкова атестація. Підготовка до нового навчального року.

4 День сім'ї (по графіку):
- Наркотикам – ні! Життя – так!
- Любов і діти
- Дозвілля в сім'ї
- Батьки і діти. Конфлікти в нашому житті.

5 Батьківські рейди в неблагополучні сім'ї.
6 Патрулювання батьків вечірньої пори.
7 Класні батьківські збори.
8 Включення батьків в спільну діяльність по проведенню канікул, свят.
XI. План дій для реалізації Програми.
I. Збереження і розвиток системи освіти, що діє, в школі.
1 Забезпечити збереження єдиної системи з метою здобування середньої загальної освіти з врахуванням запитів учнів і соціального замовлення.Адміністрація школи
2 Вивчення соціального замовлення батьків. Адміністрація школи
3 Відкривати за бажанням батьків і відповідно до запитів і потреб учнів предмети за вибором , гуртки та факультативи.Адміністрація школи
4 Запровадити систему комп'ютерного забезпечення діяльності школи. Адміністрація школи
5 Запровадити в навчально-виховний процес здоров’єзберігаючі технології. Адміністрація школи
ІІ. Оновлення змісту освіти.
1 Розробити концепцію розвитку школи на 2017-2021 роки 2016 Адміністрація школи
2 Забезпечити виконання програми «Обдаровані діти» Адміністрація школи
3 Організувати педагогічні читання, консультації для батьків «Психолого-педагогічні аспекти виховання дитини в сім’ї».
2013 Адміністрація школи
ІІІ. Вдосконалення виховної системи.
1 Забезпечити виконання програм з метою створення успішної адаптації учнів в суспільстві:
o Я – громадянин
o Батьки і діти
o Профілактика шкідливих для організму явищ
o Канікули
o Профілактика і запобігання правопорушенням серед неповнолітніх
o Навики життя
o Національне виховання в школі
2 Забезпечити виконання законодавства по захисту прав дитини, запобіганню дитячій злочинності і правопорушенням, протидії негативним соціальним процесам:
o Профілактика і запобігання правопорушенням серед неповнолітніх
o Профілактика шкідливих для організму явищ
o Навики життя
o Дорога до здоров'я
3 Розширити участь батьківської громадськості в освітньому процесі. Адміністрація школи
4 Організація і забезпечення діяльності органів учнівської самоврядування
ІV. Перспективи кадрової політики.
1 Забезпечити соціально – правові гарантії для педагогів дотримання охорони праці і техніки безпеки. Постійно Адміністрація школи, профком.
2 Розробити план підвищення кваліфікації і атестації педагогів і забезпечити його виконання 2012
3 Розробити і реалізувати систему заходів по самоосвіті і відпочинку працівників школи і членів їх сімей Адміністрація школи, профком
4 Проведення шкільних турів районних конкурсів:
- вчитель року Щорічно Адміністрація школи
V. Вдосконалення системи управління школою
1 Відновити систему контролю, що діє, діагностику аналізу і регулювання навчально – виховного процесу Адміністрація школи
2 Розробити механізм залучення спонсорських, інтелектуальних інвестицій в школу. Адміністрація школи.
VI. Створення здоров’єзберігаючого середовища в освітньому процесі
1 Практикувати проведення Днів Здоров'я та олімпійських тижнів в школі Постійно
2 Організувати навчання батьків по формуванню навиків здорового способу життя (класні батьківські збори)

XIІ. Ресурсне забезпечення виконання Програми.
1. Нормативно – правове:
o при необхідності внесення змін до Статуту школи;
o розробка і затвердження документів, що регламентують форми стимулювання і заохочення результативної діяльності вчителів, шкільної учнівського самоврядування, батьківського соуправління.

2. Програмно – методичне:
o формування банку методичних матеріалів, що дозволяють забезпечити якісне наочне вчення в різнорівневих профільних і базових класах; по виконанню державних програм по предметах;
o розробка рекомендацій за технологією індивідуального навчання;
o розробка календарних – тематичних програм.
3. Інформаційне: інформування колективу вчителів, батьків, учнів про характер перетворень в школі.
4. Мотиваційне:
o розробити стимулювання результативної діяльності вчителів (через форми матеріального і морального заохочення);
o підсилити мотиваційну роботу серед учнів, батьків про необхідність перетворень в школі.
5. Кадрове:
o навчання на курсах вчителів, що працюють в умовах інноваційного режиму;
o підбір і розставляння кадрів відповідно до потребами і необхідністю;
o курсова перепідготовка вчителів .
6. Організаційне:
скласти учбовий план і розклад для роботи.
7. Матеріально – технічне:
o провести ремонтні роботи системи опалювання, гарячого і холодного водопостачання, стяжка малого корпусу;
o вирішити питання по освітленню класних кабінетів, часткове забезпечення їх новими меблями;
o придбати мультимедійний проектор
o організувати поповнення фонду бібліотеки підручниками, методичною і художньою літературою.
XI. Організація і контроль за виконанням Програми.
Координація і контроль за виконанням Програми, адміністрація школи залишає за собою, Радою батьківського комітету школи:
o аналізують хід виконання плану, дій з реалізації Програми і вносять пропозиції на педагогічний радий з його корекції; здійснюють інформаційне і методичне забезпечення реалізації Програми;
o здійснюють тематичний, поточний персональний і попереджувальний контроль за діяльністю вчителів і учнів.
Адміністрація школи щорік підводить підсумки виконання Програми на засіданні підсумкової педагогічної Ради.
Категорія: Організація навчально-виховного процесу | Додав: BOSS (27.11.2013)
Переглядів: 4802 | Теги: програма розвитку школи, Новосвітська загальноосвітня школа
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Категорії розділу
Доповіді на масові заходи [8]
Вітання [14]
Кадрова робота [2]
Фінансово-господарська робота [0]
Юридичні питання [2]
Організація навчально-виховного процесу [17]
Охорона праці у школі [26]
Інше з адміністративної роботи [9]
Пошук
Останні публікації
Останні теми на форумі
 • переведення директора на посаду вчителя (2)
 • Збільшення пенсійного віку. (22)
 • Зменшення кількості предметів у школі (10)
 • Харчування в школі (5)
 • Електронні системи - журнали, щоденники - в школі (6)

 • Наше опитування
  Чи будуть ближчим часом реальні реформи в середній освіті?
  Всього відповідей: 167
  Партнери
  Статистика сайту


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0