Статті

Головна » Статті » Інше з адміністративної роботи

Спільне засідання творчої групи та ради тренерів з проблем збереження здоров,я всіх учасників НВП
Спільне засідання творчої групи «Пошук» та ради тренерів:

«АНАЛІЗ УРОКУ З ПОЗИЦІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ»

МЕТА:
Інформування та набуття учасниками тренінгу нових професійних навичок та умінь щодо створення аналізу уроку з позиціїї збереження здоров’я учнів;
пошук ефективних шляхів розв’язання проблеми;
розвивати креативність, відпрацьовувати навички комунікації.
ЗАВДАННЯ:

ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ:
- аркуші паперу;
- фломастери, маркери, ножиці, скоч, клей;
- вирізки з журналів.
Що підготувати заздалегідь:
- заготовки для правил роботи на тренінгу та очікувань.
ПЛАН ТРЕНІНГУ.
1. Вступ. Повідомлення теми, мети.
2. Вправа «Знайомство»
3. Вправа «Правила роботи групи»
4. Визначення очікувань учасників.
5. Вправа «Павутинка».
6. Міні-лекція «», «».
7. Робота в групах: оформлення плакатів. Обговорення.
8. Підсумки, рефлексія.
І. В С Т У П. Повідомлення теми, мети тренінгу
Сьогодні проблема збереження здоров’я учнів
ІІ. Вправа «Знайомство».
Пропонує кожному, назвавши своє ім.’я, сказати, кого можна назвати здоровим учнем.
- Я………, я думаю. що необхідно уміння шанувати самого себе та інших людей;
- ладнати з іншими людьми;
- уміння вчитися;
- уміння використовувати і застосовувати свої знання;
- уміння правильно харчуватися;
- уміння відпочивати;
- уміння приймати виважені рішення;
- здатність зважати на почуття і потреби інших людей;
- уміння слухати і говорити;
- уміння дружити;
- уміння долати невдачі;
- уміння боротися зі стресами;
- уміння правильно висловлювати свої почуття;
- уміння розподіляти свій час;
- уміння доглядати за своїм тілом;
- уміння відстоювати свої права;
- уміння шанувати права інших;
- уміння працювати в колективі. в команді;
- уміння загартовуватись, підвищувати імунітет;
- уміння активно відпочивати;
- уміння поважати норми і правила життя в суспільстві;
- уміння поводитись у небезпечних ситуаціях;
- уміння надавати підтримку тим, хто її потребує.

ЗДОРОВ’Я - це стан повного фізичного, духовного, емоційного,
соціального та інтелектуального благополуччя, а не тільки
відсутність хвороб або фізичних вад.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ.
Серед пріоритетних напрямів державної політики визначає формування національних і загальнолюдських цінностей, пропаганду здорового способу життя. У світлі визначених педагогічних цінностей особливої ваги набуває формування творчої особистості, що вміє орієнтуватися в умовах соціальних змін, має високий рівень адаптивних можливостей, прагне до збереження власного здоров’я та здоров’я тих, хто оточує. Згідно з численними дослідженнями, 20–40 % негативних впливів, що погіршують здоров’я дітей, пов’язані з некомфортними умовами організації освітнього процесу. фактори, що призвели до загострення цієї проблеми: -
- згасання в дітей здібностей координації довільних рухів у просторі;
- напруга, зумовлена порушеннями санітарно-гігієнічних умов;
- емоційно-духовна депресія, яка закладена в інструктивно-примусову дидактику стосунків між суб’єктами освітнього середовища;
- постійний вплив сенсорно збідненого освітнього середовища.
Погіршення здоров’я учнів викликають:
стресова педагогічна тактика, інтенсифікація навчального процесу; невідповідність методик і технологій навчання віковим та функціональним
можливостям учнів;
нераціональна організація навчальної діяльності;
низька функціональна грамотність педагогів і батьків із питань збереження та зміцнення здоров’я ..

ІІІ. Вправа «Правила».
Повторення, нагадування правил тренінгу.
МЕТА: сприяти створенню атмосфери довіри та доброзичливості для
конструктивної роботи.
ПРАВИЛА ГРУПИ:
- доброзичливість;
- ввічливість;
- толерантність;
- взаємодопомога;
- вміти слухати;
- говорити коротко;
- правило «стоп» (піднятої руки);
- вихованість.
ІV. Очікування учасників.

МЕТА: з’ясувати очікування учасників від тренінгу, визначити питання, на які доцільно звернути увагу в процесі роботи з групою.
з давніх часів народній медицині відомо про енергетичну залежність людини від дерев, про здатність, властивість рослин впливати на самопочуття. До наших днів зберігся старовинний «зелений гороскоп», складений відповідно до дня і місяця народження. У кожного є «своє» дерево. до якого ми можемо прийти за здоров’ям.
Я пропоную наші очікування записати на листках дерева – помічника..
І нам доведеться докласти зусиль, щоб наші очікування справдились і ми змогли створити «вінок здоров’я» .
Я очікую, що в результаті нашої зустрічі ви не просто почуєте і зрозумієте, я очікую, щоб ви пройнялися відчуттям необхідності формування і збереження здоров’я.

. У. Робота в групах.

МЕТА: дати визначення поняття поняття "аналіз уроку з позиції збереження здоров’я учнів", виокремити компоненти аналіз уроку з позиції збереження здоров’я учнів

Оскільки в школі основною формою організації навчального процесу є урок, необхідно будувати його на засадах здоров’язбережувальної та здоров’яформувальної педагогіки, в якій на першому плані – формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я засобами освіти. Виходячи з вищезазначеного, набуває актуальності проблема здійснення аналізу уроку з позиції збереження здоров’я учнів.

Групу об’єднуємо в 2 міні – групи.
Завдання для роботи в групах: оформити плакат – колаж за темами. Представлення своїх робіт і коментарі – пояснення членів кожної групи.
(ЗАПИСАНІ ЗАВДАННЯ ВІДКРИВАЮТЬСЯ НА ДОШЦІ)
-З метою розробки схеми аналізу уроку з позиції збереження здоров’я учнів визначитися у формулюванні опорних дефініцій: "аналіз", "урок", "педагогічний аналіз". Спираючись на зазначені дефініції надати власне формулювання поняття "аналіз уроку з позиції збереження здоров’я учнів".
ІІ
-аналізуючи урок як цілісну складну педагогічну систему, використовуючи метод редукції, тобто зведення складного до більш простого виокремити компоненти аналіз уроку з позиції збереження здоров’я учнів
І
Аналіз уроку з позиції збереження здоров’я учнів – це процес його розпізнання, спрямований на розкриття методів формування, збереження, зміцнення та відтворення здоров’я учнів, виявлення шляхів та причин формування фактичного (наявного) рівня здоров’я школярів, визначення перспектив здоров’язбережувальної та здоров’яформувальної діяльності.( виставити плакат)

ІІ Здійснюючи аналіз уроку з позиції збереження здоров’я учнів, ми вважаємо за доцільне розглядати компоненти, які збігаються зі складовими здоров’я.
- це стан повного фізичного, духовного, емоційного,
соціального та інтелектуального благополуччя,

Виходячи з вищезазначеного, ми виокремлюємо такі компоненти:
-збереження та формування фізичного здоров’я учнів;
-збереження та формування психічного здоров’я учнів;
збереження та формування соціального та духовного здоров’я учнів.
Притча «Кожен чи ніхто?»
Жили четверо сусідів і звали їх
Кожен,
Хтось,
Будь – хто та
Ніхто.
Була важлива робота, яку необхідно було виконати і Кожного попросили її виконати.
Кожен був переконаний, що Хтось її може виконати. Будь – хто міг би її виконати, та не виконав Ніхто.
Хтось розсердився через це, бо це була робота Кожного. Ніхто не усвідомив, що Кожен не зміг би її зробити. Закінчилось тим, що Кожен звинуватив Когось. Коли Ніхто не зробив того, що Будь хто міг зробити.

ІЗавдання за результатами оцінювання обчислити ефективність реалізації кожного напряму та уроку в цілому з позиції здоров’язбереження.

ІІ Розробити схему аналізу уроку

. Представлення своїх робіт і коментарі – пояснення членів кожної групи.
Обговорення, аналіз.

Плакат
За результатами оцінювання можна обчислити ефективність реалізації кожного напряму та уроку в цілому з позиції здоров’язбереження. Запропонована схема є зручною для використання, оскільки в результаті аналізу можна зробити висновки щодо здоров’язбережувальної діяльності вчителя по кожному з напрямів та розробити рекомендації. У поданій нижче схемі окреме місце відводиться приміткам із метою осмислення зібраної інформації
Коефіцієнт ефективності реалізації компонента пропонуємо обчислювати за формулою: Кеф=Оф/Ом,
де Кеф – коефіцієнт ефективності,
Оф – сума фактичних балів оцінки,
Ом – максимально можлива сума балів.

Критерії ефективності реалізації компонента:
0 ≤ Кеф ≤ 0,5 – низький рівень ефективності;
0,5 ≤ Кеф ≤ 0,75 – середній рівень ефективності;
0,75 ≤ Кеф ≤ 1 – високий рівень ефективності.

Загальний коефіцієнт ефективності уроку (Кеф у) з позиції збереження здоров’я учнів обчислюємо так:
Кеф у = (Кеф1 + Кеф2 + Кеф3) / 3.

Критерії ефективності уроку:
0 ≤ Кеф у ≤ 0,5 – низький рівень ефективності;
0,5 ≤ Кеф у ≤ 0,75 – середній рівень ефективності;
0,75 ≤ Кеф у ≤ 1 – високий рівень ефективності.
"1" – параметр учитель реалізує повністю, раціональна організація;
"0" – параметр учитель реалізує частково, недостатньо раціональна організація;
"–1" – параметр учитель не реалізує, нераціональна організація.
Розробити схему аналізу уроку ІІ група коментує:

Нами розроблена схема аналізу уроку.

1. Облік ступеня складності предмета при складанні розкладу Так Ні 1 0

2. Режим провітрювання дотриманий Так 1 Ні 0

3. Температурний режим дотриманий Так 1 Ні 0

4. Тривалість уроку відповідає віку Так 1 Ні 0

5. Фізкультпаузи Є 1 Ні 0

6. Стиль спілкування Авторитарний 0 Ліберальний 0 Демократичний 1

7. Психотравматичні ситуації на уроці Є 0 Ні 1

8. Позиція вчителя Дорослий 1 Батько 0 Дитина 0

9. Працездатність учнів більше 50% учнів не мають вираженого зниження працездатності до кінця Відсутність втоми 1 Відзначено втома 0

10. Позитивний емоційний настрій оцінюється (1 бал, якщо більше 60% учнів свій настрій оцінюють як позитивне).
Так 1 Ні 0

Оцінка результатів:
7-10 балів - урок сприяє збереженню здоров'я;
5-6 балів -- середній рівень спрямованості уроку на здоров’язбереження;
0-4 бали - урок негативно впливає на здоров'я учнів

Визначення членів групи щодо очікувань (справдились чи ні),
Вправа «Побажай сусідові здоров’я».
Без здоров’я нема щастя (Українське прислів’я)
Хіба здоров’я не диво? (А.П. Чехов)
Здоров’я так переважає всі останні блага життя, що справді здоровий жебрак щасливіший за хворого короля
Артур Шопенгауер
Категорія: Інше з адміністративної роботи | Додав: vozole (14.04.2013)
Переглядів: 1726
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Категорії розділу
Доповіді на масові заходи [8]
Вітання [14]
Кадрова робота [2]
Фінансово-господарська робота [0]
Юридичні питання [2]
Організація навчально-виховного процесу [17]
Охорона праці у школі [26]
Інше з адміністративної роботи [9]
Пошук
Останні публікації
Останні теми на форумі
 • переведення директора на посаду вчителя (2)
 • Збільшення пенсійного віку. (22)
 • Зменшення кількості предметів у школі (10)
 • Харчування в школі (5)
 • Електронні системи - журнали, щоденники - в школі (6)

 • Наше опитування
  Чи будуть ближчим часом реальні реформи в середній освіті?
  Всього відповідей: 167
  Партнери
  Статистика сайту


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0