Статті

Головна » Статті » Кадрова робота

вивчення системи роботи вчителя
У роботі школи особливої уваги потребує вивчення адміністрацією, а також представниками атестаційної комісії системи роботи педагогічного колективу в цілому чи кожного педагога зокрема.
Система роботи педагога-це сукупність форм, методів і прийомів роботи та вміння застосовувати їх на практиці, що є властивою цьому педагогу, відрізняє його роботу від інших, дає можливість добиватися тих чи інших результатів у навчально- виховному процесі.
В. А. Сухомлинський уважав, що певну систему в роботі вчителя виявити можна тоді, коли вчитель бачить, що він буде робити завтра, що він буде робити протягом усьо¬го навчального року й кількох навчальних років.
Система роботи вчителя складається з :
1. Гуманістичної спрямованості діяльності вчителя на спілкування з учнями, діалог, повагу особистості, від¬мови від логіки диктатури, погляду на учня як на суб'єкт виховання, як на рівноправного учасника шкільного життя.
2.Удосконалення діалектичного погляду на процес навчання.
Учитель має добре уявляти урок як складний діалек¬тичний процес, розуміти, що процес навчання є процес розв'язання протиріч, чітко уявляти шлях пізнання від конкретного до абстрактного й знову до конкретного, а потім до практики, як критерію істини тощо. Учитель повинен знати, які саме риси діалектичного методу відбиті в змісті предмета, який він викладає, і бачити шляхи формування діалектичного мислення в учнів на основі матеріалу предмета.
Постійне поглиблення діалектичного мислення вчителя — один з основ¬них компонентів системи його роботи.
Як вивчити діяльність учителя в цьому напрямку?
Тут керівникові школи не можна обмежуватися лише врахуванням того, над якими теоретичними питаннями працює вчитель. Необхідно в ході бесіди з з'ясувати, як він зро¬зумів прочитане, як буде використовувати пізнане у своїй практичній роботі. Саме тут вирішального значення набувають спостереження праці вчителя, аналіз діяльності в урочний та позаурочний час.
3. Підвищення психолого-педагогічної й методичної підготовки вчи¬теля.
Постійна систематична робота вчителя з удосконалювання професійних педагогічних знань, зміст яких становить знання предмета, що викладається, його мето¬дики, педагогіки й психології.
Особливість професійного педагогічного знання полягає в його комплек-сності, що вимагає здатності вчителя синтезувати дослідження в галузі педагогіки.
4.Постійне вдосконалення педагогічних здібностей.
Спираючись на дослідження цілої низки педагогів-дослідників (Гоноболіна Ф. Н., Крутецького В. Н. та інших), можна виділити шість провідних здібностей, над розвитком яких учитель має працювати весь час:
— комунікативність, що включає гарне ставлення до людей, доброзич-ливість, товариськість;
— перцептивність — професійна пильність, педагогічна інтуїція, проник-нення в переживання іншої людини;
— динамізм — здатність до вольового впливу й логічного переконання;
— емоційна стійкість — здатність володіти собою;
— оптимістичне прогнозування;
— здатність до творчості.
5.Систематичної діяльності учителя з опанування педагогічної техніки.
Педагогічна техніка включає дві групи вмінь — уміння управляти собою
й уміння взаємодіяти в процесі розв'язання педагогічних завдань. Перша група вмінь — володіння власним тілом, емоційним станом, технікою мов-лення.
Друга — дидактичні, організаторські вміння, володіння технікою кон-тактної взаємодії.
6.Роботи учителя з ознайомлення з досвідом педагогів-новаторів, творчого використання у своїй педагогічній діяльності раціональних засад такого досвіду, творчого підходу до перебудови власної системи викладання.
Творче мислення педагога частково характеризується такими рисами, які він повинен у собі формувати й розвивати: уміння бачити далі безпо¬середньо даного; уміння передбачати кілька варіантів і вибирати опти¬мальний (варіативність мислення); уміння знаходити нові варіанти взає¬мин з учнями, коли цього вимагають обставини; уміння конструювати нестандартні дидактичні й методичні побудови для досягнення потрібного результату; уміння передбачати наслідки прийнятих педагогічних рішень тощо.
7. Роботи вчителя з вивчення учнів: вивчення побутових умов і впливів;
ознайомлення зі станом здоров'я; вивчення особливостей розумового розвит¬ку; визначення рівня розвитку навичок і вмінь навчальної праці; фіксація відношення до навчання й рівня вихованості; ознайомлення в життєвими планами й вольовими якостями учня.
8. Вивчення державних програм і пояснювальних листів до них; виділення головних практичних навичок, якими повинні опанувати учні; виділення тих знань, які учні повинні обов'язково запам'ятати, завчити; визначити систему понять, яку учень повинен засвоїти до кінця навчаль¬ного року, визначити шляхи та прийоми їх формування.
9. Складання календарного плану на рік.
Це не механічне перенесення в зошит державної програми, а творча пра-ця, від якої значною мірою залежить успіх роботи вчителя, а саме:
- визначення послідовності й типології уроків у межах теми або розділу про¬грами;
- попередній пошук різноманітних методів, що відповідатимуть типам цих уроків;
- погодинна розбивка за темами;
- орієнтовний добір змісту додаткового навчального матеріалу з тем;
- планування на семестр наочного приладдя, завдань;
10. Підготовка до кожного уроку.
Продумування плану відразу кількох уроків. Формулювання триєдиної мети кожного уроку і його місця в системі уроків. Складання плану вив¬чення окремих тем і розділів. Це дає можливість установити взаємозв'язки між уроками й домогтися раціональ¬ної витрати часу. На основі цього короткого плану складаються поурочні плани.
Аналіз поурочних планів минулих років, зіставлення їх з планами конкретного уроку,що дає можливість удосконалювати етапи уроку.
Вибір і відпрацьовування відповідності між триєдиною метою уроку, зміс-том навчального матеріалу, методами навчання й формами організації пізна-вальної діяльності учнів. Чим вищою буде ця відповідність на кожному етапі, у кожному навчально-виховному моменті, тим ефективнішим буде кінцевий результат уроку. Тому для вчителя надзвичайно важливо заздалегідь сформулювати запитання таким чином, щоб вони будили думку учнів. Дуже важливо знай¬ти в досліджуваному матеріалі запитання, які можуть виникнути в учнів, щоб полегшити їм процес засвоєння.
11.Проведення уроку. Урок — це найбільш доступна для вивчення сис-теми роботи педагога частина його праці.
Урок — завершальний етап творчої праці вчителя і дати його повний аналіз можна лише тоді, коли адміністрація школи знає попередні етапи.
Таким чином, урок — вирішальний етап ро¬боти вчителя, і в ньому, як у дзеркалі, відображається вся його система роботи, але вивчати цю систему лише на підставі аналізу уроку не мож¬на. Треба вивчити всі напрями діяльності вчителя, використовуючи методи аналізу, синтезу, спостереження, анкетування як учнів так і батьків
12. Самоаналіз уроку вчителем — критичний аналіз власного уроку.
Є вчителі, що добре працюють, але не вміють оцінити своєї праці об’єктивно, а є вчителі (і таких, на жаль, більшість), що переоцінюють результати свої діяльності й не вміють помічати власних недоліків. Погано й те й інше.
Самокритичне ставлення до своєї роботи — це не лише вміння бачити вади й виправляти їх, але й уміння бачити позитивне й закріплювати його. Таким чином, якщо аналіз власної роботи перетвориться на органічну частину системи роботи вчителя, то кожен новий навчальний рік буде приносити йому нові успіхи.
13. Аналізу своєї власної роботи, що має пряме від¬ношення до самоаналізу уроку,а саме: аналізу учителем письмових робіт учнів. Використовувати результати аналізу кожної письмової роботи в системі подальших письмових робіт. Підводити підсумки після вивчення окремого правила або низки пра-вил, тем. Спиратися на результати аналізу письмових робіт за семестр, рік при плануванні роботи на наступний семестр,навчальний рік.
14. Позаурочна робота вчителя зі свого предмета. Це дуже суттєвий ком-понент роботи вчителя, від якості якого багато в чому залежить поглиблення в учнів любові до предмета, підвищення усвідомленості власних знань, роз-виток їх кругозору тощо.
15. Суспільна робота педагога. Суспільна робота вчителя — найважливі-ший фактор формування, розвитку, утвердження його життєвої й педагогіч-ної позиції. Вона розширює його політичний кругозір, соціальний, а нерідко й педагогічний досвід, розвиває його ініціативу й самодіяльність, допомагає опанувати навички організації конкретних справ у колективі. Суспільна робота — це поєднання знань учителя, його переконань і практичної дії.
Тому закономірно, щоб поряд з вимогою глибоко й на науковій основі аналізувати діяльність вчителя, кожному директорові школи, його заступникові висувається ще й вимога правильно й уміло організовувати всю систему роботи вчителя.
Враховуючи вищевикладене, систему роботи можна вивчати за одним із таких напрямів:
• вивчення системи роботи педагога вцілому: найдоцільніше його проводити під час підготовки творчих звітів чи атестації педагогічних працівників, які самі або за поданням керівників школи претендують на підвищення кваліфікаційної категорії чи присвоєння педагогічного звання. Для цього потрібно в комплексі відстежувати такі питання, як:
- рівень науково-теоретичної та психологічної підготовки;
- якість викладання навчального предмета;
- стан позакласної роботи з предмету;
- робота з самовдосконалення і підвищення педагогічної майстерності;
-робота з підготовки навчально-методичного супроводу навчальної дисципліни;
- якість ведення документації;
- громадсько-педагогічна та виконавська діяльність;
- надання практичної допомоги з окремих питань в організації навчально-виховного процесу ( особливо актуальним є вивчення системи роботи молодих педагогів з метою надання практичної допомоги в їх професійному становленні);
- вивчення окремих питань роботи одного педагога чи групи;
- стан викладання навчального предмета та рівня навчальних досягнень учнів з нього;
- стан виховної роботи та рівень вихованості учнів;
- вивчення передового педагогічного досвіду чи окремих його елементів.
Якщо в роботі одного чи групи педагогів чітко прослідковуються позитивні чи негативні тенденції з реалізації окремих питань навчально -виховного процесу, то їх слід вивчати в системі, щоб з'ясувати причини успіхів чи невдач, намітити конкретні шляхи впровадження позитивного чи подолання негативного в роботі. Це можуть бути найрізноманітніші питання, зумовлені життям навчального закладу, а не надумані штучно.Так, в системі роботи Карабіновської ЗШ I-III ступенів це такі питання:
• розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів;
• формування знань, умінь і навичок учнів;
• формування компетентностей школярів;
• розвиток загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;
• формування в учнів пізнавальної активності та культури розумової праці;
• формування вмінь самостійно здобувати знання;
• формування позитивної мотивації до навчальної праці;
• формування художньої культури та розвитку творчих здібностей учнів;
• формування господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, підготовки випускників до життя в умовах ринкових відносин;
• формування екологічної культури та залучення учнів до активної екологічної діяльності;
• формування культури поведінки та спілкування тощо.
Вивчення системи роботи має бути науково обґрунтованим, випливати з результатів роботи школи за попередні роки, індивідуальних особливостей учителя і рівня його педагогічної майстерності, нести у собі відповідну дидактичну мету (вивчення, узагальнення і впровадження в практику елементів передового педагогічного досвіду, надання своєчасної кваліфікованої допомоги, підвищення педагогічної майстерності, вивчення рівня викладання навчального предмета, підвищення рівня навчальних досягнень школярів, підвищення ефективності виховної роботи тощо). Яку б мету для вивчення системи роботи не ставили керівники школи, , щоб у кінцевому підсумку дати відповідь на два основні запитання:
• Чи сформована у педагога система роботи?
• У чому її зміст, результативність та ефективність?
Відсутність глибокого і всебічного дослідження, тобто недостатня кількість інформації, призводять до помилкових висновків. Отже, невміння вибирати раціональні методи і прийоми вивчення, невміння зосереджувати увагу на найважливіших питаннях та суб'єктивність оціночних суджень є, на жаль, найголовнішими причинами формального підходу до вивчення роботи педагогічних працівників.
Об'єктивна оцінка роботи педагога можлива лише на основі глибокого і всебічного аналізу стану навчально-виховного процесу, а головне - його результативності, яка визначається рівнем сформованості компетентностей, рівнем навчальних досягнень, рівнем вихованості кожного школяра, а в кінцевому підсумку -підготовкою їх до життя. У сучасних умовах вимоги до результату роботи педагога ставляться не тільки державними органами, а й батьками, учнями та й самими педагогами.
Результативність роботи педагога потрібно співвідносити з умовами, в яких він працює:
• з рівнем навчальних можливостей кожного учня;
• з освітніми потребами замовників освіти;
• з рівнем навчально-матеріального та навчально-методичного забезпечення тощо.
Вивчення системи роботи — не тільки і не стільки констатація досягнень, упущень, недоліків, а й, і це головне, виявлення причин, які їх породжують. Якщо результати діяльності педагога є позитивними, то ніхто не має права втручатися у процес і технологію його роботи. Кожен учитель має сам вибирати шляхи розв'язання педагогічних проблем. Водночас, яке б позитивне враження не справляла робота педагога, але при неналежній результативності вона не може оцінюватися позитивно.
Отже, головним показником оцінки роботи педагога має бути рівень навчальних досягнень школярів, їхня вихованість, підготовка до життя, а не кількість підготовлених папок, в які часто ніхто роками не заглядає, чи проведені одиничні заходи методичного або виховного характеру тощо.
У школі доцільно мати перспективний план вивчення системи роботи педагогів. Як за термінами, так і за метою. Ця робота має передбачатися і річним планом. Вивчення системи роботи педагога має декілька етапів:
1. Підготовчий період:
• визначення мети;
• вивчення та опрацювання літератури;
• склад комісії з вивчення системи роботи;
• залучення до цієї роботи досвідчених учителів і керівників методичних об'єднань сприятиме створенню атмосфери доброзичливості та кваліфікованого підходу до розв'язання запланованого питання;
• розробка критеріїв оцінювання.
2.Діяльнісний етап:
• збір інформації про роботу педагога;
• відвідування уроків з певних тем та в певному класі;
• відвідування позакласних заходів;
• ознайомлення з документацією вчителя (календарні та поурочні плани, класні журнали, журнали гурткової роботи, учнівська документація тощо);
• проведення бесід з учителем;
• допомога у подальшому вдосконаленні його майстерності та з'ясування, що нового з'явилося у його навчально-виховній діяльності;
• збір усієї інформації.
Складовою частиною вивчення системи роботи вчителя є відвідування позакласних і позашкільних заходів, що дає багатий матеріал для об'єктивного висновку про його громадську активність, майстерність, ерудицію. Відомості про роботу вчителя доповнить і ознайомлення з документацією.
У процесі вивчення системи роботи педагога не слід нехтувати такою ефективною формою, як бесіда, проведення якої на різних етапах вивчення дозволить керівнику більш ретельно проникнути в суть досліджуваного явища, чіткіше виявити причини успіхів чи невдач, разом із педагогом прийняти конкретні рішення, залучити до їх виконання інших членів педагогічного колективу.
3.Оцінювально-результативний:
• підготовка узагальнюючого документа;
• проведення педради, методичних засідань чи оперативок;
• видання наказу по школі;
• виготовлення папок та стендів;
• висвітлення в пресі тощо.
Важливу роль у вивченні системи роботи педагога відіграє узагальнення вивченого. Якщо роботу вчителя оціненно позитивно і вона заслуговує на увагу, то потрібно її широко описати й оформити за таким планом:
1) рівень фахової підготовки та педагогічної майстерності педагога, ерудиція, робота над підвищенням свого професійного рівня;
2) якість підготовки до уроків, позакласних та позашкільних заходів;
3) оцінка якості викладання навчального матеріалу (науковість, доступність, використання виховних можливостей, розвиток школярів, здійснення внутрішньопредметних та міжпредметних зв'язків, зв'язок із практикою, опора на життєвий досвід тощо);
4) принципи, прийоми, методи і засоби навчання та виховання (принципи, які найбільш вдало реалізовуються вчителем; відповідність методичних прийомів особливостям змісту, типу, меті уроків та віку школярів; урахування інтелектуального розвитку кожної дитини тощо);
5) система перевірки та оцінки навчальних досягнень школярів;
6) рівень навчальних досягнень та вихованості учнів;
7) етика ведення уроків, демократизації та гуманізація всього навчально-виховного процесу;
8) виховна робота з дітьми.
Узагальнення вивченого слід супроводжувати конкретними прикладами. Завершується воно конкретними пропозиціями.
При цьому слід пам'ятати, що структура підсумкового документа, а тим більше його зміст певною мірою залежатимуть від мети вивчення. Оцінка роботи педагога має бути об'єктивною, повною, кваліфікованою, сприяти вдосконаленню всього навчально-виховного процесу в школі.
Таким чином, вивчення системи роботи вчителя дає змогу керівникам школи в комплексі відстежувати процес науково-теоретичної та психолого-педагогічної підготовки педагога, результативність його роботи з самовдосконалення та підвищення педагогічної майстерності, що позитивно впливає на якість навчально-виховного процесу.
Категорія: Кадрова робота | Додав: (10.03.2013) | Автор: Знова Наталя Леонідівна
Переглядів: 2417
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Категорії розділу
Доповіді на масові заходи [8]
Вітання [14]
Кадрова робота [2]
Фінансово-господарська робота [0]
Юридичні питання [2]
Організація навчально-виховного процесу [17]
Охорона праці у школі [26]
Інше з адміністративної роботи [9]
Пошук
Останні публікації
Останні теми на форумі
 • переведення директора на посаду вчителя (2)
 • Збільшення пенсійного віку. (22)
 • Зменшення кількості предметів у школі (10)
 • Харчування в школі (5)
 • Електронні системи - журнали, щоденники - в школі (6)

 • Наше опитування
  Чи будуть ближчим часом реальні реформи в середній освіті?
  Всього відповідей: 167
  Партнери
  Статистика сайту


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0